Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
FR
1
INTRODUCTION
Merci d’avoir choisi cette Station Météo de Oregon
ScientificTM (modèle BAR283). Cet appareil sophistiqué
vous offre lheure avec précision, les prévisions
météorologiques et les relevés de température intérieure
et extérieure, le tout en un seul outil pratique d’utilisation
à votre domicile.
Contenu de l’emballage:
Appareil principal (BAR283)
Sonde sans fil (RTHR328N)
Piles pour l’appareil principal, 4 x UM-3 (AA) 1,5 V
Piles pour la sonde sans fil, 2 x UM-3 (AA) 1,5 V
REMARQUE Les sondes THGR328N (5 Canaux) et
THR228N (3 Canaux) sont également compatibles
avec cette station météo. La sonde THGR328N ne
permet pas d’afficher des relevés d’humidité sur le
BAR283. Les sondes supplémentaires sont vendues
séparément. Contacter un dépositaire local pour plus
d’informations.
Garder ce manuel à portée de main lors de l’utilisation
de ce nouveau produit.
Il contient des instructions pratiques, étape par
étape, ainsi que des spécifications techniques et des
avertissements qui doivent impérativement être pris
en compte.
Station Météo
Modèle: BAR283
Manuel d’utilisation
TABLE DES MATIERES
Introduction ............................................................... 1
Vue d’ensemble du Produit ..................................... 2
Face Avant ............................................................. 2
Face Arrière ............................................................ 2
Affichage LCD ................................................. 2
Sonde sans Fil (RTHR328N) – Face Avant ............ 3
Sonde sans Fil (RTHR328N) – Face Arrière .......... 3
Sonde sans Fil (RTHR328N) – Affichage LCD ...... 3
Mise en Marche ......................................................... 3
Piles ....................................................................... 3
Sonde sans Fil (RTHR328N) .................................... 3
Mise en Service de la Sonde ................................. 4
Transmission des données de la Sonde ................ 4
Sélectionner un Canal pour la Sonde .................... 4
Rechercher la Sonde ............................................. 4
Heure et Date ............................................................ 5
Heure Radio-Pilotée ............................................... 5
Activer / Désactiver l’heure Radio-Pilotée .............. 5
Régler l’heure ......................................................... 5
Alterner Entre les Différents Affichages de l’heure . 5
Bip Horaire ............................................................. 6
Alarme .......................................................................6
Afficher les Réglages de l’alarme ........................... 6
Régler l’alarme ....................................................... 6
Activer l’alarme ....................................................... 6
Arrêter l’alarme ....................................................... 6
Prévisions Météo ...................................................... 6
Icônes des Prévsions Météo .................................. 6
Température .............................................................. 6
Enregistrements Maximum / Minimum ................... 7
Sélectionner l’unité de Température ....................... 7
Rétro Éclairage ......................................................... 7
Réinitialisation du Système ..................................... 7
Sécurité et Entretien ................................................. 7
Avertissements ......................................................... 7
Résolution des Problèmes ...................................... 7
Spécifications ........................................................... 7
À Propos d’Oregon Scientific .................................. 8
EUROPE - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ........ 8
BAR283_FR.indd 1 3/17/06 6:37:44 PM
P/N: 086L004374-016_FR REV1
1/8
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Oregon Scientific BAR283 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Oregon Scientific BAR283 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 1,58 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Oregon Scientific BAR283

Oregon Scientific BAR283 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 8 pagina's

Oregon Scientific BAR283 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Oregon Scientific BAR283 Gebruiksaanwijzing - English - 10 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info