Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/152
Pagina verder
Manuale di Base
Collegamento
Passaggio 1: Scegliere la disposizione dei diffusori ................3
Passaggio 2: Collegamento dei diffusori .................................9
Passaggio 3: Collegare il televisore ......................................11
Passaggio 4: Collegamento dei componenti AV ...................13
Passaggio 5: Collegare gli altri cavi ......................................17
Setup
Passaggio 6: Accensione e Initial Setup ...............................18
Setup HDMI ...........................................................................19
Riproduzione
Riproduzione base ................................................................20
Funzioni di rete ......................................................................21
Altri ........................................................................................23
Nome dei componenti
Pannello frontale ...................................................................25
Pannello posteriore ...............................................................26
Telecomando .........................................................................27
Display ...................................................................................27
Questo manuale comprende le informazioni necessarie per l'avvio ed
anche istruzioni per operazioni frequenti. Su Internet è disponibile il
"Manuale Avanzato" con informazioni su funzionalità di riproduzione/
modalità di ascolto/impostazioni, caratteristiche tecniche, e risoluzione
dei problemi. Il Manuale Avanzato è stato creato in un formato facile da
leggere su PC o smartphone.
http://www.onkyo.com/manual/txnr656/adv/it.html
Manuale Avanzato qui presente
AV RECEIVER
TX-NR656
> Prima di iniziare > Collegamento > Setup > Riproduzione > Nome dei componenti
It
De
Nl
Sv
Fi
SN29402166_TX-NR656_BAS_It.book 1 ページ 2016年1月28日 木曜日 午前11時26分
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Onkyo TX-NR656 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Onkyo TX-NR656 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, Italiano, Svenska, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 16,93 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Onkyo TX-NR656

Onkyo TX-NR656 Gebruiksaanwijzing - English - 92 pagina's

Onkyo TX-NR656 Gebruiksaanwijzing - Français, Espanõl - 60 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info