Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Living Speaker System
LS3100
Quick Guide
Guide Pratique
Guía Rápida
Kurzanleitung
Guida Rapida
Snabbguide
Snelgids
SN 29401322
Copyright 2012 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved.
* 2 9 4 0 1 3 2 2 *
Y1209-1
3
2
1
1
2
Package Contents
Contenu du paquet
Contenidos del paquete
Contenuto della confezione
Lieferumfang
Inhoud van de verpakking
Förpackningens innehåll
*1
*2
SLM-301
LAP-301
SLM-301
*1 Connect the TV to either of the jacks of the controller.
*1 Relier le téléviseur à l’une des prises du contrôleur.
*1 Conecte el televisor a cualquiera de los conectores del controlador.
*1 Collegare il televisore a entrambi i jack dell'unità di controllo.
*1 Schließen Sie den Fernseher an eine der Buchsen der Steuerung
an.
*1 Sluit de TV aan op een van de aansluitingen van de
besturingseenheid.
*1 Anslut TV:n till något av uttagen på kontrollenheten.
Connections
Connexions
Conexiones
Collegamenti
Anschlüsse
Aansluitingen
Anslutningar
VOLUME +/-
SUBWOOFER +/-
SOUND MODE
(On/Standby)
/ INPUT
8ON/STANDBY Volume -/+
ON/STANDBY LED
Bluetooth LED
/TV input
1
1
2
3
3 2
(Mute)
*2 The coaxial digital audio cable is not supplied with the controller.
*2 Le câble audio numérique coaxial n’est pas fourni avec le
contrôleur.
*2 El cable coaxial de audio digital no se entrega con el controlador.
*2 Il cavo audio digitale coassiale non è fornito in dotazione con l'unità
di controllo.
*2 Das digitale Koaxialkabel wurde nicht mit der Steuerung geliefert.
*2 De coaxiale digitale audiokabel wordt niet met de
besturingseenheid meegeleverd.
*2 Den koaxiala digitala ljudkabeln medföljer inte kontrollen.
E
s
F
r
I
t
De Nl Sv
Ar
E
n
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Onkyo LS3100 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Onkyo LS3100 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,85 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Onkyo LS3100

Onkyo LS3100 Gebruiksaanwijzing - Nederlands, Deutsch - 100 pagina's

Onkyo LS3100 Gebruiksaanwijzing - English - 28 pagina's

Onkyo LS3100 Gebruiksaanwijzing - Français - 56 pagina's

Onkyo LS3100 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 100 pagina's

Onkyo LS3100 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 56 pagina's

Onkyo LS3100 Gebruiksaanwijzing - Svenska - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info