Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/22
Pagina verder
INSTALLING THE BATTERIES
Your
Home Producer 8
requires four (4) new AAA
alkaline batteries. To install the batteries:
1 On the back of the
Home Producer
8
, press down on the black battery
cover near the indentation where
the black and silver sections meet
and push/slide the cover off (see
illustration).
2 Match the + and - marks on the
batteries to the + and - marks in the
battery case, then insert the
batteries.
3 Slide the battery cover back into
place.
4 Test the unit by pressing POWER.
If the batteries are inserted correctly,
the red light will blink.
NOTE: Immediately before removing the batteries, please refer to
page 8 and re-enter your TV's setup code. This will allow the Home
Producer 8 to retain its memory upon removing the batteries. If you
do not, upon entering your fresh batteries, the LCD screen may say
[MEM FAULT]. If [MEM FAULT] does appear on the LCD screen,
press and hold MAGIC until the display screen changes from [TV and
the TIME] to [TIMED SEQ]. Press the MENU - key one time. The
display screen will change to [CODE SET UP]. Press SELECT. The
display will change to [DEV SET UP]. Press SELECT and the display
screen will change to [TV]. Enter code 9-6-1. Press SELECT. Now
press and hold MAGIC until the display screen changes from [TV and
the TIME] to [TIMED SEQ]. Press the MENU + key one time. The
display screen will change to [CONFIGURE]. Press SELECT. The
display screen will change to [THEATR SEL]. Press MENU + once.
The display screen will change to [SERVICE]. Press SELECT. The
display screen will change to [MFG RESET]. Press SELECT. The
display screen will change to [SEL TO RS]. Press SELECT. The
display screen will then return to [TV and the TIME].
P
O
W
E
R
URC 8090
Home Producer
User Manual
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw One for All URC 8090 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van One for All URC 8090 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info