Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
ESPAÑOL
URC7115
SIMPLE SET UP GUIDE
ENGLISH
Open the battery door.
Insert 2 AAA batteries.
ENGLISH
KEY TABLE
A – SIMPLESET
S
impleSet is a quick and easy way of setting up the remote to control the most popular brands of
each device type with only a few key presses, typically in under a minute per device.
F
or each Device type, there is a list of the top brands, each with a number assigned to it,
for example 6 for a Samsung TV. Locate your device and brand in the list that follows:
TV
1 Alba / Bush / Goodmans
2 Grundig
3 L
G
4 P
anasonic
5 Philips
6 Samsung
7 Sharp
8 S
ony
9 T
CL / Thomson
0 Toshiba
MAGIC: Used to set up
your remote
+/-: Channel Up and Down
MENU: Show the menu of
the current device
EXIT: Exit from the Menu of
the current device
AV: Select the input on
the current device
INFO: Displays info of
current playback
POWER:
Power on/o
PP: Previous Program, Last
Channel
3D: Access 3D functionality if
applicable
Red, Green, Yellow, Blue –
Fastext/Quick access keys
PLAYBACK: Playback keys
for the current device
FAV: Favourite Channels
GUIDE: TV Guide, EPG
SMART: Access internet and
Smart features of your TV
BACK: Back one step in
the Menu of the current device
VOL: Volume Up, Down and
Mute
16:9: Adjust the Aspect
Ratio (screen size) of your TV
LIST: Displays a list of
recorded programmes
HOW TO SET UP YOUR REMOTE
To set up your device
1. Turn on your device (not on standby) and point the OFA remote towards it.
2. Hold down MAGIC until the LED blinks twice.
3. Hold down the digit for your brand and device as listed above
(e.g. 6 for Samsung TV).
4. The remote will send Power every 3 seconds until your device switches off.
5. As soon as your device switches off, release the digit.
6. The LED will blink twice and go out. The remote should now operate your device.
If you nd one or more keys do not work as you expect, start again at step 1 – the remote will
start with the next code in the memory.
Evolve_TV_QSG_UK_URC7145_710797_WEB_PRINT_Opmaak 1 02-06-16 17:26 Pagina 1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw One for All URC 7115 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van One for All URC 7115 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,34 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van One for All URC 7115

One for All URC 7115 Gebruiksaanwijzing - Nederlands, Italiano, Português, Espanõl, Polski, Türkiye, Dansk, Svenska, Norsk, Suomi - 84 pagina's

One for All URC 7115 Aanvulling / aanpassing - Alle talen - 12 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info