Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
DANSK  BORTSKAFFELSE AF PRODUKT EUDIREKTIV 2002/96/EF
Symbolet med den overstregede skraldespand garanterer, at dette produkt er fremstillet af kvalitetskomponenter, som kan
bortskaff es og genbruges i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF. Smid venligst ikke dette produkt væk med dit almindelige
husholdningsaff ald, men undersøg mulighederne for lokalt at bortskaff e elektriske og elektroniske produkter separat, for
at bortskaff e dette produkt korrekt. Dette vil hjælpe med at forebygge eventuelle negative eff ekter på miljøet og/eller
menneskers helbred.
BORTSKAFFELSE AF BATTERI EUDIREKTIV 2006/66/EF
Smid venligst ikke dine batterier væk med dit almindelige husholdningsaff ald, men undersøg mulighederne for lokalt at
bortskaff e batterier separat, for at bortskaff e dette produkt korrekt. Dette vil hjælpe med at forebygge eventuelle negative
eff ekter på miljøet og/eller menneskers helbred.
Universal Electronics Inc./ONE FOR ALL garanterer hermed over for den oprindelige køber, at dette produkt ikke bør
fremvise materielle eller tekniske fejl ved normal og korrekt brug inden for en periode af et (1) år fra den oprindelige
købsdato. Produktet erstattes u/b, hvis det har vist sig at være defekt inden for garantiperioden på et (1) år. Denne garanti
omfatter ikke emballage, etui, batterier, ødelagte/skæmmede kabinetter eller andre enheder, der er benyttet sammen med
produktet. Erstatningspligten gælder kun under de ovenfor anførte forhold. Bemærk venligst, at vi skal have Deres købsnota
for at kunne fastslå, hvorvidt De er berettiget til garantiservice.
Hvis du har købt dette produkt med et formål der ikke har relation til dit erhverv, forretning eller branche så husk, at du
muligvis har legale rettigheder under din nationale lovgivnings bestemmelser om salg af forbrugervarer. Denne garanti
påvirker ikke disse rettigheder.
NORSK  KASTING AV PRODUKTET EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSDIREKTIV 2002/96/EF
Det overkryssede søppeldunksymbolet på dette produktet sikrer at dette produktet er produsert med komponenter av høy
kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes i samsvar med Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/96/EF. Ikke kast dette
produktet sammen med vanlig husholdningssøppel, men gjør deg kjent med ordninger for innsamling av elektriske og
elektroniske produkter for å kaste dette produktet på riktig måte. Dette vil bidra til å forhindre potensielle negative eff ekter
på helse eller miljø.
.
KASTING AV BATTERIER EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSDIREKTIV 2006/66/EF
Ikke kast batteriene sammen med vanlig husholdningssøppel, men gjør deg kjent med ordninger for innsamling av tomme
batterier for å kaste dem på riktig måte. Dette vil bidra til å forhindre potensielle negative eff ekter på helse eller miljø.
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garanterer dette produktet for materielle og tekniske feil som oppstår ved
normal og riktig bruk for en periode på 1 år fra kjøpsdato. Produktet vil bli erstattet kostnadsfritt hvis det viser seg å være
defekt innen 1 år. Denne garantien gjelder ikke pakning, emballasje, batterier, ødelagte eller skadede kabinett eller noen
annen gjenstand brukt i forbindelse med produktet. Annet ansvar enn nevnt over gjelder ikke. Vennligst merk at vi trenger
gyldig kvittering fra forhandler.
Hvis du har kjøpt dette produktet til formål som ikke har relasjon til ditt erhverv, forretning eller bransje, så husk at du kan
ha legale rettigheter etter nasjonale lovgivnings bestemmelser om salg av forbrukervarer. Denne garanti påvirker ikke disse
rettigheter.
SVERIGE  PRODUKTENS AVFALLSHANTERING EUROPEISKA DIREKTIV 2002/96/EC
Den överkryssade soptunnesymbolen på produkten visar att den här produkten är tillverkad med delar av hög kvalitet
som kan återvinnas i enlighet med det Europeiska direktivet 2002/96/EC. Släng inte den här produkten i hushållsavfallet,
utan avfallshantera enheten i enlighet med lokala lagar och regler för elektriska och elektriska produkter. Detta för att den
negativa påverkan på människor och miljö ska bli så liten som möjligt.
BATTERIETS AVFALLSHANTERING EUROPEISKA DIREKTIV 2006/66/EC
Släng inte batterierna i hushållsavfallet, utan avfallshantera dem i enlighet med lokala lagar och regler för batterier. Detta för
att den negativa påverkan på människor och miljö ska bli så liten som möjligt.
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL lämnar till köparen ett års garanti från inköpsdatum - att denna produkt är
felfri avseende material och tillverkning. Om produkten är felaktig under normal användning bytes denna mot en ny utan
kostnad för köparen under garanti-tiden. Garantin omfattar ej förpackning, bärväska, batterier - skadat hölje eller andra
enheter som används i anslutning till produkten. Spar ditt inköpskvitto för att styrka din garanti på produkten.
Om du har köpt denna produkt för ett syfte som inte är besläktad till din bransch, aff ärsverksamhet eller yrke kom ihåg att
du kan ha andra nationella lagar som täcker försäljning av konsumentvaror. Denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.
VELKOMMEN / VELKOMMEN / VÄLKOMMEN / TERVETULOA / ΚΑΛΣ
ΟΡΙΣΑΤΕ /   / HOŞGELDINIZ
FINISH
2xAAA
DANSK
NORSK
SVERIGE
SUOMI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

TÜRKÇE
SUOMI  LAITTEEN HÄVITTÄMINEN EU:N DIREKTIIVI 2002/96/EY
Yliviivattua jäteastiaa esittävä merkki laitteessa tarkoittaa, että laite on valmistettu laadukkaista, kierrätettävissä ja uudelleen
käytettävissä olevista osista EU:n direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Älä hävitä tätä laitetta tavallisen kotitalousjätteen
mukana, vaan selvitä, missä lähin sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspiste sijaitsee ja hävitä laite oikeaoppisesti. Näin
autat estämään ympäristölle ja ihmisten terveydelle haitallisia vaikutuksia.
PARISTOJEN HÄVITTÄMINEN EU:N DIREKTIIVI 2006/66/EY
Älä hävitä paristoja tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan selvitä, missä lähin käytettyjen paristojen keräyspiste sijaitsee
ja hävitä paristot oikeaoppisesti. Näin autat estämään ympäristölle ja ihmisten terveydelle haitallisia vaikutuksia.
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL myöntää tuotteilleen yhden (1) vuoden takuun alkuperäisestä ostopäivästä
lukien koskien tuotteissa takuuaikana ilmeneviä materiaali- ja valmistusvikoja. Tuote vaihdetaan takuunalaisissa
vikatapauksissa veloituksetta uuteen samanlaiseen tai vähintään vastaavilla ominaisuuksilla varustettuun tuotteeseen.
Takuu ei koske mm. paristoja, kantolaukkuja, pakkauksia, suojakoteloita tai muita oheistuotteita. Muista liittää lähetykseen
kopio ostokuitista. Huomaa, että tuotteemme eivät yleensä sisällä käyttäjän huollettavaksi tarkoitettuja osia, joten esim.
laitteen kuoren avaaminen johtaa takuun raukeamiseen.
Jos olet hankkinut tämän tuotteen tarkoitukseen, joka ei liity kauppaan, liiketoimintaan tai ammattiin, sinulla saattaa olla
oikeuksia, jotka perustuvat oman maasi kansalliseen kuluttajatuotteita koskevaan lainsäädäntöön. Tämä takuu ei koske näitä
oikeuksia.
Ελληνική ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΟΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ
Το διαγραμμένο με X σύμβολο κάδου απορριμμάτων με τροχούς εξασφαλίζει ότι αυτό το προϊόν κατασκευάζεται από
εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2002/96/ΕΚ. Μην απορρίπτετε το προϊόν με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα αλλά πληροφορηθείτε για την
ξεχωριστή συλλογή απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που γίνεται στην περιοχή σας, ώστε να
απορρίψετε αυτό το προϊόν με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Έτσι βοηθάτε στην πρόληψη ενδεχομένων αρνητικών επιπτώσεων
στον περιβάλλον ή/και στην υγεία των ανθρώπων
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΝ ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΟΗΓΙΑ 2006/66/ΕΚ
Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σας με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα αλλά πληροφορηθείτε για την ξεχωριστή συλλογή
κενών μπαταριών που γίνεται στην περιοχή σας, ώστε να τις απορρίψετε με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Έτσι βοηθάτε στην
πρόληψη ενδεχομένων αρνητικών επιπτώσεων στον περιβάλλον ή/και στην υγεία των ανθρώπων.
A UNIVERSAL ELECTRONICS INC/ONE FOR ALL garante ao cliente a proteção deste produto no que respeita a defeitos
de fabrico de material, dentro de um período de uso correto e normal de 1 ano a partir da data da compra do mesmo.
Este produto será substituído sem qualquer encargo no caso de ter sido comprovada qualquer avaria dentro do período
de 1ano e após o seu retorno (custos de envio da responsabilidade do consumidor ) dentro deste mesmo prazo. Esta
garantia não cobre embalagens de cartão, caixas , pilhas, ou outros itens usados em conjunto com este produto.
Qualquer outra obrigação para além daquela acima descrita não será tida em consideração. Para obter o serviço de
garantia durante o período a este destinado e para mais informações contacte-nos no número mencionado na página
do Serviço de Apoio ao Cliente. Por favor tome nota que ser-lhe á pedido o comprovativo de compra de forma a que
possamos confi rmar a sua legitimidade para este serviço. Se você comprou este produto para propósitos que não
estejam relacionados ao seu negócio ou profi ssão, por favor tenha em conta que você pode ter direitos legais verifi que
a sua legislação nacional que governa a venda de produtos de consumidores. Esta garantia não afeta esses direitos.
    2002/96/EC
Символ перечеркнутого мусорного ящика, нанесенный на данное устройство, означает, что оно произведено с
использованием высококачественных компонентов и может утилизироваться и перерабатываться в соответствии
с европейской директивой 2002/96/EC. Не выбрасывайте это устройство вместе с бытовыми отходами. Сдайте его
в ближайший пункт сбора электрических и электронных приборов. Эти меры позволят избежать отрицательного
воздействия на окружающую среду и человеческое здоровье.
    2006/66/EC
Не выбрасывайте батарейки вместе с бытовыми отходами. Сдайте их в ближайший пункт сбора разряженных
батареек. Эти меры позволят избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и человеческое здоровье.
Компания (Компания Барнсли - Роминокс) Юниверсел Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие
дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при условии корректной эксплуатации в течении (1) одного
года с даты покупки. Данный товар будет подвергнут замене в обязательном порядке без каких – либо дополнительных
выплат в том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве. Гарантийные обязательства
не касаются картонных коробок, упаковки, батареек, транспортных упаковок, загрязнения упаковки, или других
наименований, используемых с товаром. Любые другие обязательства, кроме перечисленных выше, исключаются.
Пожалуйста, помните, что понадобится гарантийный талон, который выдается при покупке данного товара для
получения полноценного обслуживания. В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными
с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что
необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная
гарантия не является соответствующим разрешением.
TÜRKÇE  ÜRÜN BERTARAF ETME AVRUPA DİREKTİFİ 2002/96/EC
Bu ürün üstünde bulunan üzeri çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü bu ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC uyarınca
geri dönüştürülebilecek ve tekrar kullanılabilecek yüksek kaliteli bileşenler içerdiğini gösterir. Lütfen bu ürünü normal ev
atıklarınız ile birlikte bertaraf etmeyin ancak bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi için elektrikli ve elektronik ürünlerin
toplandıoğı yerel toplama alanları konusunda bilgi edinin. Bu çevre ve/veya insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz
etkileri önleyecektir
.
PİLİN BERTARAF EDİLMESİ AVRUPA DİREKTİFİ 2006/66/EC
Lütfen pillerinizi normal ev atıklarınız ile birlikte bertaraf etmeyin ancak bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi için
elektrikli ve elektronik ürünlerin toplandıoğı yerel toplama alanları konusunda bilgi edinin. Bu çevre ve/veya insan sağlığı
üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri önleyecektir.
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünü ilk satın alan kişiye, bu ürünün, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıllık
süre içinde normal ve doğru kullanımda malzeme ve işçilik hataları içermeyeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti
süresi içinde arızalı olduğu te- spit edildiğinde bu ürün onarılacak ya da gerekiyorsa değiştirilecektir. Ürünün gönderilmesi
masrafı, ürünün sahibine, geri gönderilmesi masrafı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL’a aittir. Bu garanti
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin neden olduğu ya da ürünün,
kılavuzdaki talimatlara uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan hasarları ya da arızaları kapsamamaktadır. Bu
kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL dışın- daki kişilerce değiştirildiğinde
/ onarıldığında ya da arıza, bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmal, yanlış taşıma, yanlış uygulama, hatalı montaj,
uygun olmayan bakım, değişiklik, ürün üzerinde oynama, yangın, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatalı kullanım ya da
dikkatsizlikten kaynaklandığında da geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet almaya hakkınız
olduğunu ispatlayacak olan orijinal satın alma belgenize gereksinim duyacağımızı unutmayın. Bu ürünü, ticaretiniz, işiniz
ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın aldıysanız, tüketici mallarının satışıyla ilgili ulusal yasalarınıza bağlı yasal
haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili haklarınızı etkilememektedir.
Türkiye
www.oneforall.com
Sverige
www.oneforall.com
Русский/Russia
+7 495 9270194
service@rominox.ru
www.barnsly.ru
www.oneforall.com
Ελληνική/Hellas/Greece
2410 284800
ofa@dtsa.gr
www.dtsa.gr
www.oneforall.com
Danmark
www.oneforall.com
Norge
www.oneforall.com
Suomi/Finland
0800-9-0323
Info@avkomponentti.fi
www.avkomponentti.fi
www.oneforall.com
∏ UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL ÂÁÁ˘¿Ù·È ÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ˘ÏÈο Î·È ÙËÓ
ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ οو ·fi Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¯Ú‹Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÓfi˜ (1) ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜. ∆Ô ÚÔ˚fiÓ ı· ÂÈÛ΢·ÛÙ› Î·È ·Ó
¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË ·Ó ·Ô‰ÂȯÙ› fiÙÈ Â›Ó·È ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi ̤۷ ÛÙ
Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÁÁ‡ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ (1) ¤ÙÔ˘˜. ∆· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ¤ÍÔ‰· ı· ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ
οÙÔ¯Ô. ∆· ¤ÍÔ‰· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙË UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ˙ËÌÈ¿ ‹ ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÚÔ˚fiÓÙ· ‹
˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL, ‹ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÌË Î·Ï‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Â›Û
˘ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÔÈËı›/ ÂÈÛ΢·ÛÙ› ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È fi¯È ·fi ÙË UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL ‹ ·Ó
ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·Ù‡¯ËÌ·, η΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË, ·Ì¤ÏÂÈ·, η΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, η΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, η΋ ‰È·Ù‹ÚËÛË, ÌÂÙ·ÙÚÔ‹, ÙÚÔÔÔ›ËÛË, ʈÙÈ¿, ÓÂÚfi, Ê˘ÛÈΤ˜
ηٷÛÙÚÔʤ˜, η΋ ¯Ú‹ÛË ‹ ·ÚÔÛÂÍ›·.. °È· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÂÁÁ‡ËÛË service ÁÈ· ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘, ·Ú·
ηÏÒ ¤¯ÂÙ ˘’ fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÙÂ
ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙ ‰Èη›ˆÌ· service. ∞Ó ¤¯ÂÙ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ Û·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‹ ÂȉÈÎfiÙËÙ·,
·Ú·Î·ÏÒ Ó· ı˘Ì¿ÛÙ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÙ ÓÔÌÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË ·˘Ù‹
‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·.

To blink: OK. Gentag fra trin 4 for at
fastlægge fl ere taster.
Langt blink: Prøv igen fra trin 4.
DANSK  TRIN 1: INDSTIL DIT TV TRIN 2: HVIS TRIN 1 IKKE FUNGERER SOM FORVENTET INDLÆRING
DE FLESTE NYERE PHILIPSTV BØR FUNGERE DIREKTE.
Sæt batterierne i og prøv nogle af tasterne, og såfremt de fungerer, er din
ernbetjening klar. Hvis ikke, skal du følge de næste trin:
FUNGERER NOGLE TASTER IKKE SOM FORVENTET?
Hvis du oplever at nogle taster ikke fungerer som forventet, eller slet ikke fungerer,
skal du fortsætte til næste trin.
AFSLUT AFSLUT
AFSLUT
AFSLUT
Hvis du oplever at nogle taster fortsat ikke fungerer som forventet,
eller slet ikke fungerer, skal du fortsætte til næste trin.
Hvis du oplever at nogle taster
fortsat ikke fungerer som forventet,
eller slet ikke fungerer, skal du
fortsætte til næste trin.
Peg mod TV'et og hold TASTEN TÆND/SLUK nede, indtil tv'et slukkes.
Fjernbetjeningen sender et andet Tænd/sluk-signal hvert 3. sekund.
Slip TASTEN TÆND/SLUK, så snart TV'et slukkes.
LED'en blinker to gange. Prøv nu de resterende taster på  ernbetjeningen. Hvis de
fungerer som på den originale  ernbetjening, er din  ernbetjening klar til brug.
Sørg for, at dit TV er tændt (ikke på standby).
Hold RØD + BLÅ nede, indtil LED'en bag Tænd/sluk-knappen blinker to gange
Sørg for, at dit TV er tændt (ikke på
standby).
Hold RØD + BLÅ nede, indtil LED'en
bag Tænd/sluk-knappen blinker to
gange
Sørg for, at dit TV er tændt (ikke på
standby).
Hold RØD + BLÅ nede, indtil LED'en
bag Tænd/sluk-knappen blinker to
gange
Peg mod TV'et og hold en af de
taster, der ikke fungerer korrekt,
nede (fx HOME).
Fjernbetjeningen sender et signal
hvert 3. sekund.
Når den korrekte funktion vises på
skærmen (i dette tilfælde HOME), skal
du slippe tasten.
LED'en blinker to gange – din
ernbetjening er klar til brug
Peg mod TV'et og hold en af de
taster, der ikke fungerer korrekt,
nede. Fjernbetjeningen sender et
signal hvert 3. sekund.
Når den korrekte funktion vises på
skærmen, skal du slippe tasten.
LED'en blinker to gange. Prøv
nu de resterende taster på
ernbetjeningen. Hvis de fungerer
som på den originale  ernbetjening,
er din  ernbetjening klar til brug.
Hvis nogle af tasterne fortsat ikke
fungerer, skal du gentage trin 3 og 4.
Indlæring:
Hold GRØN + GUL nede, indtil LED'en
blinker to gange
Tast 975
LED'en blinker to gange.
Nå du har indlært alle de taster du
har brug for, skal du trykke og holde
OKTASTEN nede i 3 sekunder. LED'en
blinker to gange
1
2
1
2
3
7
2
3
4
SÅDAN SLETTES EN INDLÆRT FUNKTION
1. Hold GRØN + GUL nede, indtil LED'en blinker to gange.
2. TAST 976.
3. Tryk to gange på tasten for at nulstille.
LED'en blinker to gange, og tasten vender tilbage til sin oprindelige funktion
START: LÆR DIN FJERNBETJENING EN NY FUNKTION
Din One For All- ernbetjening kan lære enhver ny funktion fra din originale
(funktionelle)  ernbetjening.
Placer den originale  ernbetjening
på en plan overlade, pegende mod
One For All- ernbetjeningen.
Tryk på den tast på One For
All- ernbetjeningen, som du ønsker
at indlære til, fx tasten VOL +
Tryk på den knap på den originale
ernbetjening, som du ønsker
at indlære, fx tasten VOL+ på din
AUDIO-enhed
2 - 5 CM
2 - 5 CM
4
5
1
6
To blink: OK. Gjenta fra trinn 4 hvis du
vil lære bort fl ere knapper.
Langt blink: prøv på nytt fra trinn 4.
NORSKTRINN 1: SETTE OPP TVEN TRINN 2: HVIS TRINN 1 IKKE FUNGERER SOM VENTET LÆRING
SKAL FUNGERE MED DE FLESTE NYERE TV
ER FRA PHILIPS UMIDDELBART.
Bare test et par av knappene etter at du har satt inn batteriene. Fungerer de, er
ernkontrollen klar til bruk. Hvis ikke følger du de neste trinnene:
FUNGERER IKKE ENKELTE KNAPPER SOM VENTET?
Hvis enkelte knapper ikke fungerer som ventet (eller ikke i det hele tatt), fortsetter
du til neste trinn.
AVSLUTT AVSLUTT
AVSLUTT
AVSLUTT
Hvis noen av knappene fremdeles ikke fungerer som de skal
(eller ikke i det hele tatt), fortsetter du til neste trinn.
Hvis noen av knappene fremdeles ikke
fungerer som de skal (eller ikke i det
hele tatt), fortsetter du til neste trinn.
Rett  ernkontrollen mot TV-en, og hold nede/AVKNAPPEN til TV-en slås av.
Fjernkontrollen sender et annet på/av-signal hvert 3. sekund
Slipp /AVKNAPPEN straks TV-en slås av.
Lampen blinker to ganger. Nå tester du resten av knappene på  ernkontrollen. Hvis
de fungerer på samme måte som på den originale, er  ernkontrollen klar til bruk.
Sørg for at TV-en er slått på (ikke i standby).
Hold nede RØD + BLÅ til lampen bak på/av-knappen blinker to ganger
Sørg for at TV-en er slått på (ikke i
standby).
Hold nede RØD + BLÅ til lampen bak
på/av-knappen blinker to ganger
Sørg for at TV-en er slått på (ikke i
standby).
Hold nede RØD + BLÅ til lampen bak
på/av-knappen blinker to ganger
Rett  ernkontrollen mot TV-en, og
hold nede en av knappene som ikke
fungerer som de skal (for eksempel
HOME).
Fjernkontrollen sender et signal
hvert 3. sekund.
Slipp knappen når den riktige
funksjonen vises på skjermen (i dette
tilfellet HOME).
Lampen blinker to ganger, og
ernkontrollen er klar til bruk
Rett  ernkontrollen mot TV-en,
og hold nede en av knappene
som ikke fungerer som de skal.
Fjernkontrollen sender et signal
hvert 3. sekund.
Slipp knappen når den riktige
funksjonen vises på skjermen.
Lampen blinker to ganger. Nå
tester du resten av knappene på
ernkontrollen. Hvis de fungerer på
samme måte som på den originale,
er  ernkontrollen klar til bruk.
Hvis noen av knappene fremdeles
ikke fungerer som de skal, gjentar du
trinn 3 og 4.
Læring:
Hold nede GRØNN + GUL til lampen
blinker to ganger
Tast inn 975
Lampen blinker to ganger.
Når du har lært  ernkontrollen alle
de nødvendige knappene, holder
du nede OKKNAPPEN i tre sekunder.
Lampen blinker to ganger.
1
2
1
2
3
7
2
3
4
SLIK SLETTER DU EN LÆRT FUNKSJON
1. Hold nede GRØNN + GUL til lampen blinker to ganger.
2. TAST INN 976.
3. Trykk to ganger på knappen du vil tilbakestille.
Lampen blinker to ganger, og knappen får tilbake sin opprinnelige funksjon.
START: LÆRE FJERNKONTROLLEN EN NY FUNKSJON
One For All- ernkontrollen kan lære alle slags funksjoner fra den originale
(fungerende)  ernkontrollen.
Plasser den originale  ernkontrollen
på en plan overfl ate og slik
at den peker mot One For
All- ernkontrollen.
Trykk på knappen på One For
All- ernkontrollen du vil lære opp,
for eksempel VOL +
Trykk på knappen på den originale
ernkontrollen du vil lære noe fra, for
eksempel VOL + for lydenheten din
2 - 5 CM
2 - 5 CM
4
5
1
6
Två blinkningar: ok. Upprepa från
steg 4 om fl er knappar ska läras
funktioner.
Lång blinkning: försök igen från steg 4.
SVENSKA  STEG 1: STÄLLA IN TEVEN STEG 2: OM STEG 1 INTE FUNGERAR SOM DET SKA INLÄRNING
DE FLESTA NYARE PHILIPS TV BÖR FUNGERA DIREKT.
Testa några knappar efter att du har satt i batterierna, om de fungerar är
ärrkontrollen klar. Om de inte fungerar ska du följa nästa steg:
FUNGERAR EN DEL KNAPPAR INTE SOM DE SKA?
Om du upptäcker att några knappar inte fungerar som de ska (eller inte alls) ska du
gå till nästa steg.
AVSLUTA AVSLUTA
AVSLUTA
AVSLUTA
Om du upptäcker några knappar som fortfarande inte fungerar
som de ska (eller inte alls) ska du gå till nästa steg.
Om du upptäcker några knappar som
fortfarande inte fungerar som de ska
(eller inte alls) ska du gå till nästa steg.
Peka mot teven och håll STRÖMBRYTAREN nedtryckt tills teven stängs av.
Fjärrkontrollen skickar en ny strömsignal var tredje sekund.
Så snart teven stängts av ska du släppa upp STRÖMBRYTAREN.
Lysdioden blinkar två gånger. Testa nu resten av knapparna på  ärrkontrollen,
om de fungerar på samma sätt som för den ursprungliga  ärrkontrollen är
ärrkontrollen klar för att användas.
Kontrollera att teven är påslagen (och inte i vänteläge).
Håll RÖD + BLÅ knapp nedtryckt tills lysdioden i strömbrytaren blinkar två gånger.
Kontrollera att teven är påslagen
(och inte i vänteläge).
Håll RÖD + BLÅ knapp nedtryckt tills
lysdioden i strömbrytaren blinkar
två gånger.
Kontrollera att teven är påslagen
(och inte i vänteläge).
Håll RÖD + BLÅ knapp nedtryckt tills
lysdioden i strömbrytaren blinkar
två gånger.
Peka mot teven och håll en av
knapparna som inte fungerar korrekt
nedtryckt (t.ex. HOME).
Fjärrkontrollen skickar en signal var
tredje sekund.
Släpp knappen när rätt funktion
visas på skärmen (HOME i det här
fallet).
Lysdioden blinkar två gånger –
ärrkontrollen är klar att användas.
Peka mot teven och håll en av
knapparna som inte fungerar korrekt
nedtryckt. Fjärrkontrollen skickar en
signal var tredje sekund.
Släpp knappen när rätt funktion
visas på skärmen.
Lysdioden blinkar två gånger.
Testa nu resten av knapparna på
ärrkontrollen, om de fungerar
på samma sätt som för den
ursprungliga  ärrkontrollen är
ärrkontrollen klar för att användas.
Om du fortfarande upptäcker några
knappar som inte fungerar ska du
upprepa steg 3 och 4.
Lära:
Håll GRÖN + GUL knapp nedtryckt tills
lysdioden blinkar två gånger.
Tryck 975.
Lysdioden blinkar två gånger.
När du har lärt in alla knappar du
behöver trycker du på OKKNAPPEN
och den nedtryckt i tre sekunder.
Lysdioden blinkar två gånger.
1
2
1
2
3
7
2
3
4
SÅ HÄR TAR DU BORT EN INLÄRD FUNKTION
1. Håll GRÖN + GUL knapp nedtryckt tills lysdioden blinkar två gånger.
2. TRYCK 976.
3. Tryck på knappen som du vill återställa två gånger.
Lysdioden blinkar två gånger och knappen går tillbaka till sin ursprungliga funktion.
BÖRJA: LÄR FJÄRRKONTROLLEN EN NY FUNKTION
Du kan lära universal ärrkontrollen valfri funktion från den ursprungliga
(fungerande)  ärrkontrollen.
Placera den ursprungliga
ärrkontrollen mot One For
All- ärrkontrollen på en plan yta.
Tryck på den knapp på One For
All- ärrkontrollen som du vill lära
något, till exempel knappen VOL +.
Tryck på den knapp på den
ursprungliga  ärrkontrollen som du
vill lära ut, till exempel: knappen VOL
+ på AUDIO-enheten.
2 - 5 CM
2 - 5 CM
4
5
1
6
Universal Electronics BV –
Europe & International
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede
The Netherlands
710313
RDN 1060315
1. SUB - SUBTITLES
Undertekster / Teksting / Undertextning / Tekstitys / Υπότιτλοι / Субтитры / Alt yazılar
2. AV INPUT
AV-indgang / AV-inngang / AV-ingång / AV-tulo / Είσοδος AV / Источник аудио- и видеосигнала / AV Giriş
3. HOME
Menuen Home / Hjemmemenyen /Hemmenyn / Aloitusvalikon / Αρχικού μενού / основного меню
4. GUIDE
Menuen Browse / Bla gjennom-menyen / Navigeringsmenyn / Selausvalikon / μενού Αναζήτηση / меню обзора
5. AMBILIGHT
Menuen Experience / Innstillingsmenyen / Upplevelsemenyn / Avaaminen ja sulkeminen / μενού Εμπειρία / меню
проводника
6. FORMAT
Picture Size / Bildgröße / Taille de l’image / Tamaño de imagen / Tamanho da imagem / imensione dell’immagine /
Beeldgrootte
7. SOUND
Sound Mode / Soundmodus / Mode son / Modo de sonido / Modo de som / Modalità audio / Geluidsmodus
8. PICTURE
Picture Mode / Bildmodus / Mode image / Modo de imagen / Modo de imagem / Modalità immagine / Beeldmodus
1 43 7
2 6 85
Philips Remote DK_NO_SE_FIN_GR_RUS_TUR_710313.indd 1 05-03-15 14:40
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw One for All URC 1913 - Philips bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van One for All URC 1913 - Philips in de taal/talen: Türkiye, Dansk, Svenska, Norsk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 6,89 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van One for All URC 1913 - Philips

One for All URC 1913 - Philips Gebruiksaanwijzing - Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanõl - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info