Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Hardware Connection
1
Quick Installation Guide
300Mbps Wireless N Gigabit Router
MODEL NO. TL-WR1043ND
Conguration by Setup Wizard
2
7106504272 REV2.0.0
Package Contents
Resource CD
Ethernet Cable
Power Adapter
The Easy Setup Assistant is not supported in Linux or Mac OS. If you are running Linux /Mac or without CD-ROM, please refer to
Appendix 2.
2
Click START and the
USB Printer Setup Wizard will
guide you step by step to set up the USB Printer.
TL-WR1043ND
QIG
MODEL NO. TL-WR1043ND
300Mbps Wireless N Gigabit Router
1
Insert the TP-LINK Resource CD into the CD-ROM drive.
Select TL-WR1043ND and click USB Printer Setup.
3
Select your language from the drop-down menu.
Click START and
the Easy Setup Assistant will
guide you step by step to set up the Router.
4
Follow the instructions until you see the screen
below. Click FINISH to complete the setup.
1
Insert the TP-LINK Resource CD into the CD-ROM drive.
2
Select TL-WR1043ND and click Easy Setup Assistant.
Appendix 1: Conguring the USB Printer
The USB Printer Setup Wizard is currently supported in Windows 7 32/64bit, Windows Vista 32/64bit, Windows XP 32/64bit. Please follow
the steps below to finish the printer configuration. For Mac users, please go to our website www.tp-link.com to download the utility.
2
Computer
3
Wall Socket
Click Next and go on to install TP-LINK USB Printer
ControllerThen follow the instructions step by step.
3
Connect the Internet port on the router to your Modem’s
LAN port with an Ethernet cable.
1
To use the router to share les or printer, plug an external USB hard
drive/USB ash disk into the USB port, or connect a USB printer to the
USB port. For specic conguration procedures of the USB Printer,
please refer to Appendix 1.
Connect your computer to one of the Ehternet ports labeled
1~4 on the router with an Ethernet cable.
2
Plug the provided Power Adapter into the Power jack and
the other end to a standard electrical wall socket.
3
Printer
USB ash disk
USB hard drive
* Some USB hard drives that work at a high
power without using any external power
adapter might not be supported.
* The printer function of the router is not
compatible with all printers. Please check the
latest compatibility list on our website to verify
whether your printer model is supported.
Click Finish on the nal screen to complete the
installation for TP-LINK USB Printer Controller.
4
If you want more details about Print server, please refer to Print Server Application Guide downloaded from our website: www.tp-link.com.
Cable/DSL Modem
Internet
1
Wireless On/Off
4 3 Ethernet 2 1
Internet USB
On/Off
Power
WPS/Reset
4 3 Ethernet 2 1
Internet USB
On/Off
Power
WPS/Reset
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Olympus PT-050 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Olympus PT-050 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,98 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Olympus PT-050

Olympus PT-050 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 31 pagina's

Olympus PT-050 Gebruiksaanwijzing - English - 31 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info