Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/56
Pagina verder
1 Sécurité
1.1 Consignes générales de sécurité
DANGER
Cet appareil peut être utilisé par des enfants
âgés d’au moins 8 ans et par des personnes
ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou dénuées d’expérience ou
de connaissance, s’ils (si elles) sont
correctement surveillé(e)s ou si des instructions
relatives à l’utilisation de l’appareil en toute
sécurité leur ont été données et si les risques
encourus ont été appréhendés. Les enfants ne
doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage
et l’entretien par l’usager ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance.
ATTENTION
Seules des personnes qualifiées sont autorisées
à procéder au montage, à l’installation et à
l’entretien de l’installation..
DANGER
En cas d’odeur de gaz :
1. Ne pas utiliser de flamme nue, ne pas fumer,
ne pas actionner de contacts ou
interrupteurs électriques (sonnette,
éclairage, moteur, ascenseur, etc.).
2. Couper l’alimentation en gaz.
3. Ouvrir les fenêtres.
4. Evacuer les lieux.
5. Appeler l’installateur.
DANGER
En cas d’émanations de fumées :
1. Eteindre l’appareil.
2. Ouvrir les fenêtres.
3. Evacuer les lieux.
4. Appeler l’installateur.
GMR 3035 Condens 1. Sécurité
080715 - 120202-07
4
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Oertli GMR 3035 Condens bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Oertli GMR 3035 Condens in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 1,65 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Oertli GMR 3035 Condens

Oertli GMR 3035 Condens Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 48 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info