551891
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
QUICK START GUIDE
Read & Understand the Operating Manual and Safety & Reference Manual
VEO 1.0
B
SURFACE
MAIN
Activation
Diagnostics
Max Depth,
EDT
ALT 1
(Last)
ALT 2
ALT 3
(if Nitrox)
Elev, Temp
O2%,
PO2, FO2
to Main
< 2s
LOG
Preview
FLY/SAT
PLAN
Lead-in
SET FO2
SET FO2
DEFAULT
SET WET
Activation
SET PO2
Alarm
SET
UNITS
SET DEEP
STOP
SET
ALGO
SET HR
FORMAT
SN
SET
TIME
to Main
2s
LOG 1
Data
LOG 2
Data
LOG 3
Data
Depths/
Times
2s
2s
2s
2s
2s
2s
2s
2s
2s
2s
2s
< 2s
< 2s
< 2s
< 2s
< 2s
< 2s
< 2s
< 2s
< 2s
< 2s
< 2s
2s
2s
< 2s
< 2s
< 2s
Previous
Dive’s
Preview
SI, TAT, Max
Depth, EDT
Elev, Temp
end O2%,
max PO2,
FO2 set
step up
2s
to
Lead-in
#, Date,
Time in
Air, 21 to
50%
2s
save, to
next
step up
On/Off
2s
save, to
next
toggle
1.20 to
1.60 ATA
2s
save, to
next
toggle
On/Off
2s
save, to
next
toggle
English/
Metric
2s save, to
next
toggle
On/Off
2s save, to
next
toggle
PZ+/
DSAT
2s save, to
next
toggle
12/24
2s save, to
next
toggle
hr:min
2s save, to
next
step up
< 2s < 2s
< 2s
BUTTON:
•
< 2s means quick press/release
•
2s means press/hold 2 seconds
INCLUDED IN THE PACKAGE:
•
VEO 1.0, CR2450 Battery installed
•
CD (Operating Manual)
Quick Start Guide
AVAILABLE AS OPTION:
•
Lens Cover
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Oceanic Veo 1.0 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Oceanic Veo 1.0 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,36 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Oceanic Veo 1.0

Oceanic Veo 1.0 Snelstart handleiding - Deutsch - 2 pagina's

Oceanic Veo 1.0 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 68 pagina's

Oceanic Veo 1.0 Gebruiksaanwijzing - English - 68 pagina's

Oceanic Veo 1.0 Snelstart handleiding - Français - 2 pagina's

Oceanic Veo 1.0 Gebruiksaanwijzing - Français - 68 pagina's

Oceanic Veo 1.0 Snelstart handleiding - Italiano - 2 pagina's

Oceanic Veo 1.0 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 68 pagina's

Oceanic Veo 1.0 Snelstart handleiding - Espanõl - 2 pagina's

Oceanic Veo 1.0 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 68 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info