551851
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Lea atentamente y comprenda el Manual de funcionamiento y el Manual de
seguridad y referencia
OCS
M
S
A
L
Brújula
Luz
Modo operativo
Inmersión
MENÚ
CDT
Cronógrafo
Alarma diaria
Ajuste de la
hora
RELOJ
M
< 2
seg
MENÚ DE
AJUSTE
Formato fecha
Formato
horario
Hora PREDET.
Hora ALT
Hora
Fecha
M
S
A
L
Brújula
Luz
MENÚ
Vuelo/Desat*
Plan*
Registro
Ajuste F*
Ajuste A
Ajuste U
Modo
Inmersión
Historial
SN
NORM
(supercie)
Menú Set F*
Gas 1
Gas 2
Gas 3
PREDET.
50%
Reloj
Modo
Menú Set A
Alarma
sonora
Alarma Prof.
Alarma EDT
Alarma
TLBG*
Alarma DTR*
Menú de
Ajuste U
Act. contacto
húmedo
Unidades
Parada
profunda*
Parada
seguridad*
Algoritmo*
Factor
seguridad*
Duración
iluminación
Muestreo
ALT 1
ALT 2
ALT 3*
Última prof. máxima, EDT
Elevación, tiempo, temperatura
Nº de gas, FO2, PO2
ALT 1
ALT 2
Hora alternativa
Elevación, temperatura
M
S
A
L
GAUG
(supercie)
El menú y los ítems
alternativos son
similares al modo
NORM sin los items
marcados con un *.
M
S
A
L
MENÚ
CDT
Ajuste Alarma EDT
Ajuste Alarma DD1
Ajuste Alarma DD2
Ajuste Alarma DD3
Modo Inmersión
FREE
(supercie)
Reloj
Modo
ALT 1
ALT 2
Última prof.
máxima, EDT
Elevación,
Tiempo
Temperatura
> Brújula
Luz <
> Brújula
Luz <
2 seg
2 seg
< 2 seg
< 2 seg
A
< 2
seg
presione
M
< 2 seg
A
< 2 seg
2 seg
2 seg
< 2 seg
< 2
seg
presione
M
< 2
seg
A
< 2
seg
2 seg
< 2 seg
< 2
seg
Qué se incluye en el paquete:
• OCS con la batería CR2450 instalada.
• CD (Manual, programa de interfaz para PC Ocealong y controladores).
2
seg
2
seg
BRÚJULA
(supercie)
Reloj o
Principal
SUP.
BRÚJULA
MENÚ
Norte
Referencia
Calibrar
Ajustar
declinación
(si se seleccionó REF)
REF
MENÚ
Ajustar
Inverso
S
Rumbo
inverso
180
< 2 seg
2 seg
< 2 seg
M
S
A
L
Luz
presione
< 2 seg
M
< 2 seg
A
< 2 seg
A
< 2 seg
S
2
seg
A
prin-
cipal
S
2
seg
A
princi-
pal
S
2
seg
A
princi-
pal
Acción del botón de AJUSTE
S<2 para acceder.
A<2 para avanzar.
M<2 para retroceder.
S<2 para guardar.
Acción del botón de
AJUSTE
S<2 para acceder.
A<2 para avanzar.
M<2 para retroceder.
S<2 para guardar.
Acción del botón de
AJUSTE
S<2 para acceder.
A<2 para avanzar.
M<2 para retroceder.
S<2 para guardar.
S
2
seg
a
Bjula
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Oceanic OCS bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Oceanic OCS in de taal/talen: Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 0,73 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Oceanic OCS

Oceanic OCS Snelstart handleiding - Deutsch - 2 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 62 pagina's

Oceanic OCS Snelstart handleiding - English - 2 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - English - 62 pagina's

Oceanic OCS Snelstart handleiding - Français - 2 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - Français - 62 pagina's

Oceanic OCS Snelstart handleiding - Italiano - 2 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - Italiano - 62 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 62 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info