551851
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE
Veuillez vous assurer de lire et de bien comprendre le manuel d'utilisation ainsi que le
manuel de référence et de sécurité.
OCS
M
S
A
L
Compas
Éclairage
Mode
d'utilisation
plongée
MENU
CDT
Chrono
Daily AL
Set Time
MONTRE
M
< 2 s
MENU SET
Date Format
Hour Format
DFLT Time
ALT Time
Time
Date
M
S
A
L
Compas
Éclairage
MENU
Fly/Desat*
Plan*
Log
Set F*
Set A
Set U
Dive mode
History
SN
NORM
(surface)
MENU
SET F*
Gas 1
Gas 2
Gas 3
50% DFLT
Mode
montre
MENU SET A
Aud AL
Depth AL
EDT AL
TLBG AL*
DTR AL*
MENU SET U
Wet Act
Units
Deep Stop*
Safe Stop*
Algorithm*
Conserv*
Glo Duration
Sampling
ÉCRAN
SECONDAIRE
ÉCRAN
COMPLÉ-
MENTAIRE
2è ÉCRAN
COMPLÉ-
MENTAIRE*
Dernière profondeur maximum,
temps de plongée écoulé
Altitude, heure, température
N° mélange gazeux,
FO
2
, PO
2
ÉCRAN SECONDAIRE
ÉCRAN
COMPLÉMENTAIRE
Heure secondaire
Altit., temp.
M
S
A
L
GAUG
(surface)
Menu et écrans
secondaires similaires
au mode NORM sans
les éléments marqués
d'une *
M
S
A
L
MENU
CDT
Set EDT AL
Set DD1 AL
Set DD2 AL
Set DD3 AL
Dive mode
FREE
(surface)
Mode
montre
ÉCRAN
SECON-
DAIRE
ÉCRAN
COM-
PLÉMEN-
TAIRE
Dernière
profondeur
maximum, temps
de plongée
écoulé
Altitude, heure
Température
> Compas
Éclairage <
> Compas
Éclairage <
2 s
2 s
<2s
<2s
A
<2s
pression
M
<2s
A
<2s
2s
2s
<2s
<2s
Pression
M
<2s
A
<2s
2s
<2s
<2s
Inclus dans la boîte :
• OCS avec pile CR2450 installée.
• CD (manuel, programme d'interface PC OceanLog et pilotes).
2 s
2s
COMPAS
(surface)
Montre ou
écran
principal
surface
COMPAS
(MENU)
North
Reference
Calibrate
Set Declin
(si REF)
REF
(MENU)
Set
Reverse
S
Inverser
cap à
180
< 2 s
2 s
<2s
M
S
A
L
Éclairage
Pression
<2s
M
<2s
A
<2s
A
<2s
S
2 s
vers
écran
princi-
pal
S
2 s
vers
écran
principal
S
2 s
vers
écran
prin-
cipal
Fonctionnement des boutons
S< 2 sec pour accéder.
A<2 sec pour avancer.
M<2 sec pour revenir en arrière.
S< 2 sec pour enregistrer.
Fonctionnement des
boutons
S< 2 sec pour accéder.
A<2 sec pour avancer.
M<2 sec pour revenir
en arrière.
S< 2 sec pour
enregistrer.
Fonctionnement des
boutons
S< 2 sec pour accéder.
A<2 sec pour avancer.
M<2 sec pour revenir
en arrre.
S< 2 sec pour enregistrer.
S
2 s
vers
com-
pas
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Oceanic OCS bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Oceanic OCS in de taal/talen: Frans als bijlage per email.

De handleiding is 0,73 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Oceanic OCS

Oceanic OCS Snelstart handleiding - Deutsch - 2 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 62 pagina's

Oceanic OCS Snelstart handleiding - English - 2 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - English - 62 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - Français - 62 pagina's

Oceanic OCS Snelstart handleiding - Italiano - 2 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - Italiano - 62 pagina's

Oceanic OCS Snelstart handleiding - Espanõl - 2 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 62 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info