551851
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
QUICK START GUIDE
Read & understand the Operating Manual and Safety & Reference Manual.
OCS
M
S
A
L
Compass
Light
Dive OP
Mode
MENU
CDT
Chrono
Daily AL
Set Time
WATCH
M
<2s
SET MENU
Date Format
Hour Format
DFLT Time
ALT Time
Time
Date
M
S
A
L
Compass
Light
MENU
Fly/Desat*
Plan*
Log
Set F*
Set A
Set U
Dive Mode
History
SN
NORM
(Surface)
SET F
MENU*
Gas 1
Gas 2
Gas 3
50% DFLT
Watch
Mode
SET A MENU
Aud AL
Depth AL
EDT AL
TLBG AL*
DTR AL*
SET U MENU
Wet Act
Units
Deep Stop*
Safe Stop*
Algorithm*
Conserv*
Glo Duration
Sampling
ALT 1
ALT 2
ALT 3*
Last Max Depth, EDT
Elev, Time, Temp
Gas #, FO2, PO2
ALT 1
ALT 2
Alternate Time
Elev, Temp
M
S
A
L
GAUG
(Surface)
Menu and ALT
items similar to
NORM without
items marked *.
M
S
A
L
MENU
CDT
Set EDT AL
Set DD1 AL
Set DD2 AL
Set DD3 AL
Dive Mode
FREE
(Surface)
Watch
Mode
ALT 1
ALT 2
Last Max
Depth, EDT
Elev, Time,
Te mp
> Compass
Light <
> Compass
Light <
2s
2s
<2s
<2s
A
<2s
press
M
<2s
A
<2s
2s
2s
<2s
<2s
press
M
<2s
A
<2s
2s
<2s
<2s
Included in the package:
• OCS with CR2450 battery installed.
• CD (Manual, Oceanlog PC Interface program & drivers).
2s
2s
COMPASS
(Surface)
Watch or
SURF Main
COMPASS
MENU
North
Reference
Calibrate
Set Declin
(if REF)
REF
MENU
Set
Reverse
S
Reverse
Heading
180
<2s
2s
<2s
M
S
A
L
Light
press
<2s
M
<2s
A
<2s
A
<2s
S
2s
to
Main
S
2s
to
Main
S
2s
to
Main
SET Button Action
S<2 - to access.
A<2 - to step up.
M<2 - to step back.
S<2 - to save.
SET Button Action
S<2 - to access.
A<2 - to step up.
M<2 - to step back.
S<2 - to save.
SET Button Action
S<2 - to access.
A<2 - to step up.
M<2 - to step back.
S<2 - to save.
S
2s
to
Comp
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Oceanic OCS bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Oceanic OCS in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,73 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Oceanic OCS

Oceanic OCS Snelstart handleiding - Deutsch - 2 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 62 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - English - 62 pagina's

Oceanic OCS Snelstart handleiding - Français - 2 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - Français - 62 pagina's

Oceanic OCS Snelstart handleiding - Italiano - 2 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - Italiano - 62 pagina's

Oceanic OCS Snelstart handleiding - Espanõl - 2 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 62 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info