Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
11
INHALT DER VERPACKUNG
M101
AC Netzteil
Kurzanleitung
Broschüre mit den Sicherheits- und Garantierichtlinien
REGISTRIERUNG
Registrieren Sie Ihren M101 bitte auf http://www.numark.de. Dadurch geben Sie uns die Möglichkeit, Ihnen Informationen bei
Produktaktualisierungen zukommen zu lassen und Ihnen bei möglichen Problemen den bestmöglichen technischen Support zu
bieten.
GRUNDREGELN
1. Überprüfen Sie, dass sich alle auf der Vorderseite der Anleitung abgebildeten Bestandteile im Karton befinden.
2. LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS DIE SICHERHEITSHINWEISE.
3. Sehen Sie sich die Anschlussübersicht in dieser Anleitung an.
4. Stellen Sie den Mixer in einer für den Betrieb geeigneten Position auf
5. Achten Sie darauf, dass alle Geräte ausgeschaltet sind und dass alle Fader und Gain Regler Ihres Mixers auf dem
niedrigsten Wert stehen.
6. Verbinden Sie alle Stereo Eingangsquellen, wie in der Anschlussübersicht gezeigt, mit dem Mixer.
7. Schließen Sie die Stereo Ausgänge an Verstärker, Kassettendecks oder andere Audiogeräte an.
8. Schließen Sie alle Geräte an den Stromkreis an.
9. Schalten Sie die Geräte in der folgenden Reihenfolge ein:
Audio Eingangsquellen (z.B. Turntables, CD Player, usw.)
Mixer
Zuletzt Verstärker und Ausgangsgeräte
10. Schalten Sie Ihr System IMMER in genau der umgekehrten Reihenfolge aus, indem Sie:
Zuerst Verstärker
Dann den Mixer
Und am Schluss die Eingangsquellen ausschalten
ANSCHLUSSÜBERSICHT
KOPFHÖRER
MIKROFON
HOUSE
V
ERSTÄRKER
CD SPIELER
PLATTENSPIELER PLATTENSPIELER
CD SPIELER
STROM
11

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Numark M101 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Numark M101 in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Italiano, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 1,93 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info