Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/31
Pagina verder
NuVision TM808 User Manual
Introduction
Thank you for purchasing the NuVision TM808 8” Windows tablet. It utilizes touch technology
to make your personal computing and media content experience, both seamless and immersive.
The Tablet is the perfect companion for accomplishing everyday tasks, enhancing productivity
on the go, playing video games, streaming Xbox Music and Video, taking photos, and surng
the internet.
When it’s time to work, the TM808 comes with Microsoft Ofce 365 Personal that includes Word,
Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote, Publisher, and Access. Find the enclosed authorization card
to begin your one year subscription that also entitles you to unlimited cloud storage and 60 min-
utes per month of free Skype video calls to anyone in over 60 countries. In addition, you’ll nd
other features including Bluetooth connectivity, a mini-HDMI port to view content on an HD
display (television, monitor, or projector), front & rear cameras, and a memory card slot for up
to an additional 64GB of storage. With a sleek design and bright high-denition IPS touch screen
that ensures ultra wide viewing angles, you’ll enjoy your TM808 for many years to come.
Using nger gestures you’ll swipe down from the top side, up from the bottom edge, or inward
from the left and right edges of the display to navigate the Tablet.
The following information will help you get the most out of your Tablet. We strongly recommend
reading it thoroughly before rst use.
Features
8” 1280 x 800 IPS HD Touch Screen
Intel Quad Core Baytrail Processor
Windows 8.1 OS
16GB Internal Storage; 1GB RAM
Front Camera 2MP/ Rear Camera 2MP
WiFi 802.11b/g/n; Bluetooth Connectivity
HD Output to TV
Micro USB
TF Memory Card Slot (Up to Additional 64GB Storage)
Ofce 365 Personal (Authorization Card Included)
What is in the Box?
• NuVision TM808 8” Tablet
• AC Power Adapter; Transfer Cable
• Quick Start Guide
Customer Support: email cs@nuvision.com or call (800) 890-1288
1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw NuVision TM808 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van NuVision TM808 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,11 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info