Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/52
Pagina verder
3130
NOXON iRadio 310
Scegliere con la rotella di navigazione una lingua
per il menu e confermate la scelta, come anche in
tutti gli altri menu, premendo la rotella.
Alla ne inserite il formato dell‘ora (12/24 ore).
È consigliabile impostare immediatamente sia data e orario (giorno, mese, anno, ora-
rio), sia la regione WLAN nella quale ci si trova.
Fatto ciò, manca solo la connessione alla rete. Ma non preoccupatevi, neanche questo
è difcile: l‘assistente di rete vi aiuterà.
Come ciò funzioni esattamente, viene spiegato in modo dettagliato nella guida più
avanti. Ecco qui una breve sintesi (ci si trova infatti ancora nel capitolo „Panoramica“) e
non vogliamo annoiare nessuno.
L‘assistente d‘installazione offre la possibilità di
scegliere tra il collegamento via cavo e quello wirel-
ess WLAN.
Se si preferisce la variante via cavo, scegliere
[Via cavo]. L‘assistente d‘installazione si collega
a questo punto automaticamente con il router e
la cosa è fatta: siete in rete!
Se invece l‘iRadio viene collegato via WLAN, scegliere sul display la propria rete
WLAN.
Dopo aver scelto la rete desiderata, per potersi collegare con la WLAN è necessario
inserire ancora la password.
Spostarsi come sempre tramite la rotella di naviga-
zione, la funzione pulsante e il pulsante indietro
attraverso la selezione.
Dopo aver terminato l‘inserimento della chiave
confermarla con OK. Il campo si raggiunge ancora
una volta tramite la rotella di navigazione.
SSID
Rete WiFi del Vicino
La tua rete WiFi
30

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Noxon iRadio 310 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Noxon iRadio 310 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 4,33 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Noxon iRadio 310

Noxon iRadio 310 Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English - 59 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info