Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
Vegetarian
Ingredients for 6 persons:
1 Can Pineapple slices (446 ml; dry weight: 260 g)
6 Tomatoes
Pepper
Oil or fat for the hot salt stone
150 g Cream cheese with Herbes de Provence (60% fat)
Garnish with basil
Preparation of fruit and vegetables on the hot salt stone
Drain the pineapple. Wash tomatoes, cut in thick slices and sprinkle with pepper. Heat and grease the
hot salt stone according to operating instructions. Grill pineapple slices for about 4 minutes. Turn once.
Grill tomato slices on 1 side for about 1 minute, turn, sprinkle with some cream cheese and grill for
another minute. Garnish with basil.
Preparation time approx. 15 minutes (without waiting time). 930 Kcal / 220 kJ per portion.
Tatar Sauce
1 TS Salad cream
1 Tsp Parsley, chopped
1 Tsp Chive, chopped
1 pinch Tarragon
1 clove Garlic, pressed
1 Tsp Onions, chopped
1 dash Lemonjuice
2 pcs Capers, chopped
1 pcs Pickle, chopped
1 pcs Egg, boiled 10 min. and chopped
Herbed curd cheese sauce
2 TS Curd cheese
1 TS Salad cream
1 Tsp Chive, chopped ne
1 Tsp Parsley, chopped
1 Tsp Lemon juice
Pepper
401949_Hot_Stone_Set_MANUAL_DFIE.indd 33401949_Hot_Stone_Set_MANUAL_DFIE.indd 33 31.03.16 16:0531.03.16 16:05
33

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nouvel 401950 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nouvel 401950 in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 1,73 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info