Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
Côtelettes d‘agneau aux herbes
Ingrédients :
4 côtelettes d‘agneau
1 cuillère à soupe de persil
1 cuillère à café de basilic
1 cuillère à café de romarin
2 gousses d‘ail écrasées
1 cuillère à café de thym
1 cuillère à café d‘origan
6 graines de coriandre écrasées
1/2 cuillère à soupe d‘estragon
1 feuille de laurier écrasée
1 cuillère à soupe de jus de citron
Instructions :
1. Mélanger tous les ingrédients sauf l‘agneau
2. Bien enrober de sauce les deux côtés de l‘agneau
3. Laisser mariner au réfrigérateur pendant au moins 2 heures
4. Griller sur la pierre de sel chaude à la cuisson désirée
Poulet au curry
Ingrédients :
250 g de blanc de poulet en tranches
2 cuillères à soupe d‘huile végétale
2 cuillères à soupe de yaourt nature
2 cuillères à café de curry en poudre
1 cuillère à café de cumin
Instructions :
1. Mélanger dans un bol le yaourt, le curry en poudre et le cumin
2. Laisser mariner le poulet dans la sauce pendant au moins 30 minutes
3. Retirer le poulet et le badigeonner légèrement d‘huile
4. Griller sur la pierre de sel chaude jusqu‘à cuisson complète
401949_Hot_Stone_Set_MANUAL_DFIE.indd 19401949_Hot_Stone_Set_MANUAL_DFIE.indd 19 31.03.16 16:0431.03.16 16:04
19

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nouvel 401950 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nouvel 401950 in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 1,73 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info