Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
22352200. Replacing the Motor/Fan unit A-0.6.5
22352400. Replacing the internal wires for one speed motor 25
22352500. Replacing the internal wires for two speed motor
22352700. Replacing the Motor suspension
22354000. Replacing the Motor tube
22354100. Replacing the suction house
ASSEMBLY INSTRUCTIONS KING 500 SERIES
Instruction No. 82362500/00-08
To be performed by a skilled
or instructed person only !
Disconnect the vacuum cleaner
from the power supply before
starting the work!
Follow instruction 82362200 first
1,2,3
How to disassemble the
machine.
Loosen the four screws (16) for the
HEPA filter in the bottom housing
by turning them through 90
degrees using a coin (17). Pull out
the tube (18) with your fingertips.
To separate the top and buttom
housing and avoid scratches on
the parts, place tool no. 22361400
under the buffer.
Follow instruction 82361500
Remove the strap by hand and lift
away the top housing.
Replacing the motor/fan unit
22352200.
Replacing the motor suspension
22352700.
Replacing the motor tube
22354000.
Disassemble the machine.
Remove the wires from the two ter-
minal spades (23) and press down
to free them from the rubber gas-
kets, unscrew the six screws (22)
from top and pull out the motor
tube (20) with the two red internal
wires.
Remove and replace the motor/fan
(25) unit with rubber suspension
(27-28-29-30) and/or internal red
wires.
When replacing the internal wires
wrap them around the two small
fixtures (32) on the motor suspen-
sion (28). When replacing with new
motor suspension parts, press by
hand to click item 27 & 28 together
(29), before mounting onto the
motor/fan unit.
Before replacing the motor tube
(20), place the two-rubber gaskets
(26) with the slots in opposite posi-
tion and with the terminal spades
(23) pulled back into the rubber
gaskets (26).
Replace the motor/fan unit (25)
with the bow tie formed motor sus-
pension (29) turned to fit to the
same form (31) in the bottom of the
tube (20). Mount the motor tube
(20) unit with internal red wires to
the suction house (19) with the six
screws (22).
Replace the internal wires
according to wiring diagram.
Refit in reverse order.
Removal and replacement of the
suction house (19), 22354100
Disassemble the machine.
Unscrew from top the screw (11)
for the wheel with a Torx T 20
screwdriver and remove the shaft
with wheel from the bottom side.
Unscrew the five screws (10) in the
bottom to release it from the suc-
tion house (19) and replace the
gasket (15) on the new suction
house(19).
Unscrew the six screws (22) from
top and pull out the motor tube
(20) with the two internal wires. Be
sure to remember the upper motor
suspension (30).
Remove and replace the On/Off
parking switch.
To release the switch, hold the
activator pin (7) with one hand and
release the switch (8) from the two
hooks and pull it away. Remove
and replace the pin (7) with spring
into the bush of the housing.
Remove and replace the cords to
the switch (8).
Replace pin (7) by pushing it
downward to give the switch (8)
lever access to the hole in the pin
(7) and mount the switch (8).
Remove and replace the On/Off
switch, Two speed PCB and inter-
nal wires (5-6).
Mount the wheel with shaft by the
use of a small screwdriver and a
Torx T 20 screwdriver.
Mount shaft into wheel and place a
small screwdriver through the hole
for the metric screw. Push wheel
with shaft and a small screwdriver
into the groove for wheel from the
bottom side with small screwdriver
pointing through the metric hole.
When screw (11) is positioned from
the upper side, the screw (11) will
push out the small bottom screw-
driver.
Refit in reverse order.
Assembling of the machine
Position the upper part on the bot-
tom part, replace the strap (12)
between the hooks and press by
hand the buffer (13) until it snaps
the two parts together.
25

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nilfisk gm 430 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nilfisk gm 430 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 3,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info