Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
659643
View with existing motor housing removed.
Flex
Existing
motor housing
Note 1:
Internal blue wire to be turned up
and locked by a strap. (Only two
speed version).
Note 2:
O-ring to be mounted only when
existing motor housing is for two
speed regulation with four
grooves.
On/off switch
22201100. Replacement of the thermostatic switch for the new 1200W motor A-0.6.5.
22231100. Replacement of the motor grommets (7) and frame (5) 12
ASSEMBLY INSTRUCTIONS GM 200 / 300 / 400 SERIES
Instruction No. 82201300/00-08
Note 2
Top view
New cord
reel shown
Capacitor
with foam
Two speed switch
Diagram for
GM 200E/200/300/310/310S
218408xx
NL
81842200
81842200
31965001
C1
R1
T1
D2
D1
R2
C2
218408 xx
Diagram for GM 420/425/430
with two speed regulation
PCB for 1200W motor
and parking on/off
switch
(81842201)
31965001
C1
R1
T1
D2
D1
R2
C2
(118408 xx)
On/off
Parking
Two speed
Diagram for GM 210/320/325/330 with two speed
regulation PCB for 1200W motor
Armature Field coil Cord reel
On/off switch Resistor Capacitor
Thermo switch
Symbol explanation
Note 1
Note 2
12

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nilfisk gm 430 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nilfisk gm 430 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 3,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info