Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
Übersetzung des Originalhandbuchs 15
nutzt wird, damit weitere Schäden am Gerät und Verletzungen
der Benutzer vermieden werden.
Nicht im Freien oder auf nassen Oberfl ächen verwenden, um
die Gefahr von elektrischen Schlägen zu verringern.
Verwenden und lagern Sie dieses Gerät nur in trockenen Innen-
räumen. Die Lagertemperatur muss zwischen 0 °C und 60 °C
liegen.
Die Auslassbuchse nur für den dafür vorgesehenen Zweck ver-
wenden.
Das Gerät nicht verlassen, wenn es angeschlossen ist. Bei
Nichtgebrauch und vor Wartungsarbeiten den Netzstecker zie-
hen.
Das Gerät nicht benutzen, wenn das Zuleitungskabel oder der
Netzstecker beschädigt sind. Zum Herausziehen des Steckers
aus der Steckdose am Stecker ziehen, nicht am Kabel. Den
Stecker oder das Gerät nicht mit nassen Händen anfassen. Vor
dem Herausziehen des Netzsteckers den Staubsauger auss-
chalten.
Das Gerät nicht am Kabel hinter sich herziehen oder am Kabel
tragen. Das Kabel nicht als Griff benutzen. Darauf achten, dass
das Kabel nicht eingeklemmt oder um scharfe Ecken oder Kanten
gezogen wird. Mit dem Staubsauger nicht über das Kabel fahren.
Darauf achten, dass das Kabel nicht mit heißen Oberfl ächen in
Berührung kommt.
Haare, lose Kleidungsstücke und Körperteile nicht in die Nähe
von Öff nungen oder beweglichen Teilen des Geräts bringen. Das
Gerät nicht einsetzen, falls eine der Öff nungen blockiert ist und
keine Gegenstände in die Öff nungen stecken. Die Öff nungen frei
halten von Staub, Fusseln, Haaren und sonstigem Material, das
den Luftstrom hemmen könnte.
Das Gerät eignet sich nicht zum Aufnehmen von gefährlichem
Staub.
Keine entzündlichen oder brennbaren Flüssigkeiten wie Benzin
aufsaugen. Nicht in Bereichen verwenden, wo solche Flüssig-
keiten vorhanden sein können.
Saugen Sie keine spitzen oder scharfen Gegenstände wie etwa
Nadeln oder Glasscherben auf.
Keinesfalls rauchende oder brennende Gegenstände (wie z. B.
9

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nilfisk VP930 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nilfisk VP930 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,87 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Nilfisk VP930

Nilfisk VP930 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 14 pagina's

Nilfisk VP930 Gebruiksaanwijzing - English - 14 pagina's

Nilfisk VP930 Gebruiksaanwijzing - Français - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info