Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/15
Pagina verder
Traduction du manuel d’origine
13
128470040
Roof Cleaner
126411387
Wall Bracket
H
Partie 3:3 - Données techniques et déclaration
Données techniques
C 100.7 C 105.7
C 110.7
C 110.7 (NZ)
C 110.7 X-TRA
C 120.7 C 120.7 X-TRA C 125.7 C 125.7 X-TRA
Spécications électriques Unom 220-240 V
fnom 50/60 Hz
P 1.3 kW 1.4 kW 1.5 kW
Inom 6 A 6.5 A
Classe de protection Class I/
Class II
Class II
Degré de protection IP XX IP X5
Spécications hydrauliques
p
nom
7 MPa /
70 bar
7.5 MPa /
75 bar
8 MPa /
80 bar
8.5 MPa / 85 bar 9.5 MPa / 95 bar
p
max
10 MPa /
100 bar
10.5 MPa /
105 bar
11 MPa /
110 bar
12 MPa / 120 bar 12.5 MPa / 125 bar
Q
5.2 l/min / 310 l/h 5.4 l/min / 320 l/h
Q
max
7.3 l/min / 440 l/h 7.7 l/min / 460 l/h
Pression maximale de l’entrée
d’eau
p
inlet
max
1 Mpa / 10 bar
Température max. de l’entrée
d’eau
t
inlet max
40° C
Température maximale de l’ali-
mentation en eau en mode
aspiration
t
inlet max
20° C
Forces de recul
F
kickback
< 20N
Poids
M
ma-
chine
5.1 kg
5.1 kg
(C 110.7) /
6 kg
6.2 kg 6.4 kg 6.6 kg
Vibration transmise au système
main-bras conformément à la
norme: Buse standard
a
ha
< 2.5 ± 1 m/s2
Niveau de pression acoustique
LpA
LpA-
standard
69.2 ± 3 dB(A)
71.2 ± 3
dB(A)
71.8 ± 3 dB(A) 69.9 ± 3 dB(A)
Niveau de puissance acous-
tique LWA
LwA-
standard
84 dB(A) 86 dB(A) 85 dB(A) 85 dB(A)
Sous réserve de modi cations
13

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nilfisk C 125.7 X-TRA bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nilfisk C 125.7 X-TRA in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 8,24 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Nilfisk C 125.7 X-TRA

Nilfisk C 125.7 X-TRA Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 14 pagina's

Nilfisk C 125.7 X-TRA Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 15 pagina's

Nilfisk C 125.7 X-TRA Gebruiksaanwijzing - English - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info