Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/18
Pagina verder
30
ATTIX 360-2M
ATTIX 550-2M / ATTIX 560-2MXC
ATTIX 751-2M / ATTIX 761-2MXC
deutsch
1)
Sonderzubehör / Modellvarianten
ATTIX
360-2M 550-2M 560-2MXC 751-2M 761-2MXC
EU
GB
230/240V
EU
GB
230/240V
GB
110V
EU EU EU
Netzspannung V 230 230/240 230 230/240 110 230 230 230
Netzfrequenz Hz 50/60
Netzabsicherung A 16 13 16 13 16 16 16 16
Leistungsaufnahme W 1200
Anschlusswert für
Gerätesteckdose
W 2400 1800 2400 1800 560 2400 2400 2400
Gesamtanschlusswert W 3600 3000 3600 3000 1760 3600 3600 3600
Luft-Volumenstrom (max.) l/min 3600
Unterdruck (max.) Pa 23000
Schalldruckpegel
in 1 m Abstand, EN
60704-1
dB(A) 62 60
Arbeitsgeräusch dB(A) 59 57
Anschlussleitung: Länge m 7,5 10.0 7,5 10.0 7,5 7,5 7,5 7,5
Anschlussleitung: Typ
H05RR- F3G1,5
H07BQ-
F3G1,5
H05RR-
F3G1,5
H05RR- F3G1,5
Schutzklasse I
Schutzart IP X4
Funkentstörgrad EN 55014-1
Behältervolumen l 27 45 70
Breite mm 380 476 580
Tiefe mm 390 506 605
Höhe mm 570 655 970
Gewicht kg 10 14 25 27
Saugschlauch-ø
mm
Mindest-Luft-Volumenstrom
l/min
Zugehöriger Unterdruck
an Schnittstelle Saugschlauch/
Werkzeug Pa
27 690 16300
32 970 15700
36 1220 14200
50 2360 7800
9.5 Zubehör
Bezeichnung Bestell-Nr.
360-2M 550-2M 560-2MXC
Filtersack (5 Stück) 302000449 302000527 302001138
Entsorgungssack
(5 Stück)
302000804 302000728
Filterelement 302000461 302000726
Einlegetuchfilter 302000606 302000525
751-2M 761-2MXC
Filtersack (5 Stück) 302001484
Entsorgungssack
(5 Stück)
302001480
Filterelement 302000461 302000726
Einlegetuchfilter 302000525
360-2M / 550-2M / 560-2MXC
751-2M / 761-2MXC
Filterschutzbeutel
(10 Stück)
30082
Filtersieb 15475
Nilfisk-Alto-Foam-
Stop
(6 x 1 l)
8469
EG - Konformitätserklärung
Alto Deutschland GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-8
D-89287 Bellenberg
Erzeugnis:
Typ:
Beschreibung:
Die Bauart des Gerätes entspricht
fol gen den einschlägigen
Be stim mun gen:
Angewendete harmonisierte
Nor men:
Angewendete nationale Normen
und technische Spezifi kationen:
Dipl.-Ing. Wolfgang Nieuwkamp
Prüfungen und Zulassungen
Sauger für Nass- und Trockeneinsatz
ATTIX 360-2M/550-2M/560-2MXC
ATTIX 751-2M/761-2MXC
110/230-240 V~, 50/60 Hz, 1200 W, Staubklasse M
EG Maschinenrichtlinie 98/37/EG
EG Niederspannungsrichtlinie 73/23/EG
EG Richtlinie EMV 89/336/EG
EN 12100-1, EN 12100-2
EN 60335-1
EN 60335-2-69
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2
DIN EN 60335-1
DIN EN 60335-2-69
Bellenberg, 22.10.2004
9.6 EG-Konformitätserklärung
9.4 Technische Daten
17

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nilfisk-ALTO ATTIX 550-2M bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nilfisk-ALTO ATTIX 550-2M in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 2,3 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info