Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/18
Pagina verder
59
nederlands
ATTIX 360-2M
ATTIX 550-2M / ATTIX 560-2MXC
ATTIX 751-2M / ATTIX 761-2MXC
1)
Speciaal toebehoren voor de verschillende uitvoeringen van de stofzuiger
Storing Oorzaak Eliminatie
Aanspreken van het akoes-
tische waarschuwingssig-
naal (verminderd zuigver-
mogen)
> Stofzak vol. Zie hoofdstuk 7.2.2 „Veilig-
heidsfilterzak vervangen“.
> Filterelement vervuild. Zie hoofdstuk 4.5/4.6 „Filterele-
ment reinigen“ resp. 7.2.5/7.2.6
„Filterelement vervangen“.
> Alleen bij ATTIX 560-2MXC/
761-2MXC:
reinigingsmechanisme defect
Nilfisk-Alto-service informeren
Geen zuigvermogen bij het
natzuigen
> Reservoir vol Het toestel uitschakelen. Het
reservoir leegmaken.
Zuiger wordt tijdens het
natzuigen uitgeschakeld
> Reservoir vol Het toestel uitschakelen. Het
reservoir leegmaken.
Spanningsschommelingen > Te hoge impedantie van de
spanningsvoorziening.
Het toestel op een ander stop-
contact aansluiten dat zich
dichter bij de zekeringenkast
bevindt. Er zijn geen span-
ningsschommelingen boven
7% te verwachten als de impe-
dantie op het overdrachtspun
0.15 bedraagt.
9 Allerlei
9.2 Garantie
Voor de garantie en vrijwaring
gelden onze algemene ver-
koops- en leveringsvoorwaar-
den. Wijzigingen in het kader
van technische vernieuwingen
voorbehouden.
9.3 Keuringen en
vergunningen
De zuigers werden gecontro-
leerd overeenkomstig IEC/EN
60335-2-69 met inbegrip van
appendix AA. Er werd vastge-
steld dat wordt voldaan aan alle
eisen inzake toestellen van de
stofklasse M.
Controles overeenkomstig de
nationale maatregelen ter voor-
koming van ongevallen moeten
regelmatig gebeuren (in Duits-
land overeenkomstig BGV A2
en DIN VDE 0701 Deel 1 en
Deel 3 in regelmatige interval-
len en na een reparatie of een
verandering).
Tenminste één keer per jaar
moet door de producent of een
geïnstrueerde persoon een
stoftechnische controle worden
doorgevoerd, b.v. inzake bescha-
diging van de filter, de dichtheid
van het toestel, de werking van
de controle-inrichtingen.
9.1 Toestel ter recycling
afgeven
Het uitgediende toestel onmid-
dellijk onbruikbaar maken.
1. De netstekker uittrekken en
de aansluitkabel doorknip-
pen.
Gooi elektrische toestellen
nooit in het huisvuil!
Overeenkomstig de Europese
Richtlijn 2002/96/EG inzake
Elektrische en Elektronische
Uitgediende Toestellen moeten
uitgediende elektrische toe-
stellen separaat verzameld en
voor recycling ter beschikking
gesteld worden.
Neem bij vragen s.v.p. contact op
met uw gemeenteadministratie
of uw dichtsbijzijnde leverancier.
16

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nilfisk-ALTO ATTIX 550-2M bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nilfisk-ALTO ATTIX 550-2M in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,33 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info