Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/5
Pagina verder
302002328 a
AERO 20
AERO 25
www.nilfisk-advance.com
NEDERLANDS - Gebruiksaanwijzing
Belangrijke veiligheidsaan wijzingen
Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing door en berg deze binnen handbereik op voordat u het toestel in bedrijf stelt.
Toepassing en gebruik conform de bepalingen
De toestellen die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn geschikt voor
particulier gebruik, b.v. in het huishouden, in de hobby-werkplaats of in de auto.
het opzuigen van droge stoffen en vloeistoffen.
De volgende materialen mogen niet worden opgezogen:
voor de gezondheid gevaar
brandbare, explosieve, agressieve vloeistoffen (b.v. benzine, oplosmiddelen, zuren, logen enz.)
brandbare, explosieve soorten stof (b.v. magnesium-, aluminiumstof enz.).
Vóór de inbedrijfstelling
Overtuig u ervan dat de spanning die op het typeplaatje is aangegeven overeenstemt met de plaatselijke nominale spanning. Er wordt
aanbevolen dat het toestel via een aardlekschakelaar wordt aangesloten. De netaansluitkabel regelmatig inzake beschadiging zoals b.v.
scheurvorming of veroudering controleren. Als de netaansluitkabel beschadigd is, moet deze voor het verder gebruik van het toestel door
de Nilfisk Service of een elektromonteur worden vervangen om gevaar te vermijden. Nooit met beschadigd filter zuigen.
Vloeistoffen opzuigen
Vóór het opzuigen van vloeistoffen moet de filterzak alsook de werking van de vlotter worden gecontroleerd. Bij schuimontwikkeling of
vloeistofuittreding onmiddellijk het werk beëindigen en het vuilreservoir leegmaken.
Filterelement reinigen
Als het zuigvermogen daalt:
1. Zuiger inschakelen
2. Met de handpalm de opening van het zuighulpstuk of van de zuigslang afsluiten.
3. De bedieningsknop voor de filterreiniging 3x indrukken. De lamellen van het filterelement worden door de daarbij ontstane luchtstroom
van vastzittend stof ontdaan.
Elektrisch toestel aansluiten
De contactdoos aan het toestel alleen voor doeleinden gebruiken die in de gebruiksaanwijzing zijn vastgelegd. Vóór het insteken van een
toestel in de toestelcontactdoos:
1. De zuiger uitschakelen
2. Het aan te sluiten toestel uitschakelen.
ATTENTIE! Bij op de toestelcontactdoos aangesloten toestellen moeten de gebruiksaanwijzingen en de daarin vermelde veiligheidsinstruc-
ties worden nageleefd.
Onderhoud, reiniging en reparatie
Alleen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren die in de gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Vóór het reinigen en onderhouden van het
toestel moet principieel de netstekker worden uitgetrokken. Het bovendeel van de zuiger nooit met water afspuiten: gevaar voor personen,
kortsluitingsgevaar.
Toestel ter recycling afgeven
Overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake Elektrische en Elektronische Uitgediende Toestellen moeten uitgediende
elektrische toestellen separaat verzameld en voor recycling ter beschikking gesteld worden. Neem bij vragen s.v.p. contact op met
uw gemeenteadministratie of uw dichtsbijzijnde leverancier.
Garantie
Voor de garantie en vrijwaring gelden onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden. Wijzigingen in het kader van technische ver-
nieuwingen voorbehouden.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nilfisk-ALTO AERO 20 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nilfisk-ALTO AERO 20 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,09 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info