Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
nv Niko sa Industriepark West 40, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium — tel. +32 3 778 90 00 — fax +32 3 777 71 20 — e-mail: support@Niko.be — www.niko.be PMXXX-8800XR08171
XXX-88000 / XXX-88001
1,50m
Lees de volledige handleiding vóór installatie en ingebruikname.
1. BESCHRIJVING
De elektronische analoge thermostaat (XXX-8800X) is bedoeld voor inbouw in een muur of wand. Met deze
thermostaat kan de temperatuur geregeld worden van +5°C tot +30°C. U kan een min. en max. temperatuur
instellen, zodat de temperatuur b.v. enkel geregeld kan worden tussen +15°C en +25°C. Het front en het
afdekraam zijn verkrijgbaar in alle Niko-afwerkingen en -kleuren.
XXX-88000: thermostaat met klauwen
XXX-88001: thermostaat zonder klauwen
Opgelet: enkel geschikt voor binnenopstelling!
2. MONTAGE
Monteer de thermostaat voorkeur op ±1,5m boven de vloer in een binnenmuur, buiten bereik van direct zonlicht
of andere thermische invloeden zoals lampen, een televisietoestel, verwarmingspijpen en tocht (zie fig.1).
XXX-8800X
fig.1
Aansluitschema:
Sluit de verwarming of airconditioning als volgt aan: De werkingsmode (verwarming of airconditioning)
wordt manueel gekozen.
1 3
2
fig.2 fig.3
3. WERKING EN GEBRUIK
Onderdelen (fig.3)
1. Ingestelde waarde: het streepje duidt de gewenste temperatuur aan (Op fig.3 is de thermostaat bv. ingesteld
op 15°C).
2. 3-standenschakelaar om de functie te kiezen:
- Uit / stand by —> . De thermostaat is uitgeschakeld en zal niet terug aanschakelen.
- Eco-mode / nachtregeling —> : +/-3°C t.o.v. de ingestelde waarde (‘-‘ in verwarmingsmodus; ‘+’ in aircomodus).
De thermostaat schakelt aan (schakelaar licht op) als de temperatuur in de ruimte:
- onder 12°C zakt in verwarmingsmodus.
- boven 18°C stijgt in airconditioningmodus.
- Aan / dagregeling —> : Als er verwarmd of gekoeld wordt, licht de schakelaar op.
De thermostaat schakelt aan als de temperatuur in de ruimte:
- onder 15°C zakt in verwarmingsmodus.
- boven 15°C stijgt in airconditioningmodus.
3. Regelknop om de gewenste temperatuur in te stellen.
De thermostaat is standaard ingesteld in verwarmingsmodus. Om naar airconditioningmodus over te gaan,
gaat u als volgt te werk:
1. Zet de schakelaar op en de regelknop op minimumtemperatuur (+5°).
2. Zet de schakelaar op .
3. Draai de regelknop naar maximumtemperatuur (+30°).
4. Zet de schakelaar op .
5. Draai de regelknop naar minimumtemperatuur (+5°).
6. Zet de schakelaar op .
De schakelaar knippert 3 keer ter bevestiging van de moduswijziging. Als u tussen de verschillende stappen
meer dan 15s wacht, moet u opnieuw beginnen bij stap 1.
Om de werkingsmode opnieuw te wijzigen, herhaal stappen 1 t.e.m. 6.
Controle:
Verwarmingsmodus: als de kamertemperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur, licht de LED van de
schakelaar op.
Airconditioningmodus: als de kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur, licht de LED van de
schakelaar op.
Het regelbereik begrenzen:
Voorbeeld: een regelbereik van 15 tot 25°C instellen:
- Verwijder eerst de regelknop (3). U kan hiervoor eventueel een fijne schroevendraaier gebruiken.
- Schuif de stift (C) vervolgens naar boven, zodat de wieltjes vrij zijn.
- Stel de min. temperatuur in met het blauwe wieltje (A) (bv. 15°C). De streepjes duiden het aantal graden
aan.
- Stel de max. temperatuur in met het rode wieltje (B) (bv. 25°C). De streepjes duiden het aantal graden aan.
- Duw de stift (C) terug op zijn plaats.
- Plaats de regelknop (3) terug*. Contoleer of het regelbereik correct is ingesteld.
* Opgelet: als u de regelknop terugplaatst, moet het regelpunt onderaan de knop links tussen A & B liggen.
4. ONDERHOUD
- Schakel de netvoeding volledig uit alvorens u met het onderhoud van het product begint.
- Controleer geregeld de druk van de aansluitklemmen en of er voldoende ventilatie is.
- Reinig geregeld de koelsleuven zodat ze stofvrij blijven en een optimale dissipatie gegarandeerd is.
5. TECHNISCHE GEGEVENS
- Nominale voedingsspanning: ......................................230V~, 50Hz
- Uitgangscontact: ........................................................8A, 250V~ (potentiaalvrij)
- Min. diepte inbouwdoos: ............................................40mm
- Aanbevolen inbouwhoogte: .........................................1,50m
- 5 aansluitklemmen, max. capaciteit per aansluitklem: ..2 x 1,5mm
2
of 1 x 2,5mm
2
- Omgevingstemperatuur (t
a
): - opslag en transport: ...... -20 tot 60°C
- in werking: ....................0 tot 50°C
- Regelbereik: ..............................................................5 tot 30°C
- Hysteresis: ............................................................... 1°C
- Precisie: ...................................................................+/-1°C
- Veiligheidsklasse II
- Geschikt voor gebruik in een omgeving met een niet-condenserende luchtvochtigheid (IP21).
6. WETTELIJKE WAARSCHUWINGEN
- De installatie dient te worden uitgevoerd door een erkend installateur en met inachtname van de geldende
voorschriften.
- Deze handleiding dient aan de gebruiker te worden overhandigd. Zij moet bij het dossier van de elektrische
installatie worden gevoegd en dient te worden overgedragen aan eventuele nieuwe eigenaars. Bijkomende
exemplaren zijn verkrijgbaar via de Niko-website of -supportdienst.
- Bij de installatie dient rekening gehouden te worden met (lijst is niet limitatief):
- de geldende wetten, normen en reglementen;
- de stand van de techniek op het ogenblik van de installatie;
- het feit dat een handleiding alleen algemene bepalingen vermeldt en dient gelezen te worden binnen het
kader van elke specifieke installatie;
- de regels van goed vakmanschap.
- Bij twijfel kan u de supportdienst van Niko raadplegen of contact opnemen met een erkend controleorganisme.
Support België: Support Nederland:
tel. + 32 3 778 90 80 tel. + 31 183 64 06 60
website: http://www.niko.be website: http://www.niko.nl
e-mail: support@niko.be e-mail: sales@niko.nl
In geval van defect kan u uw product terugbezorgen aan een erkende Niko-groothandel samen met een duidelijke
omschrijving van uw klacht (manier van gebruik, vastgestelde afwijking…).
7. GARANTIEBEPALINGEN
- Garantietermijn: twee jaar vanaf leveringsdatum. Als leveringsdatum geldt de factuurdatum van aankoop van
het goed door de consument. Indien geen factuur voorhanden is, geldt de productiedatum.
- De consument is verplicht Niko schriftelijk over het gebrek aan overeenstemming te informeren, uiterlijk binnen
de twee maanden na vaststelling.
- In geval van een gebrek aan overeenstemming van het goed heeft de consument recht op een kosteloze
herstelling of vervanging, wat door Niko bepaald wordt.
- Niko is niet verantwoordelijk voor een gebrek of schade als gevolg van een foutieve installatie, oneigenlijk of
onachtzaam gebruik of verkeerde bediening of transformatie van het goed.
- De dwingende bepalingen van de nationale wetgevingen betreffende de verkoop van consumptiegoederen en de
bescherming van de consumenten van de landen waarin Niko rechtstreeks of via zuster/dochtervennootschap-
pen, filialen, distributeurs, agenten of vaste vertegenwoordigers verkoopt, hebben voorrang op bovenstaande
bepalingen.
A
B
C
2L 1 NL
XXX-8800X
230V~
16A
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Niko 88000 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Niko 88000 in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,28 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info