Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Installation
Package Contents
Unpack the box and verify the contents:
Switch model XS512EM or XS724EM
Power cord (localized to the country of sale)
Four rubber footpads for tabletop installation
Rack-mount kit
Installation guide
XS724EM
NETGEAR Smart Managed Plus
12-Port 10-Gigabit/Multi-Gigabit Ethernet Switch with 2 SFP+
Combo Ports (XS512EM)
24-Port 10-Gigabit/Multi-Gigabit Ethernet Switch with 2 SFP+
Combo Ports (XS724EM)
SFP+
LED
SFP+
LED
XS512EM
Connect the Switch to Your Network
For Gigabit connections, use Category 5e (Cat 5e) or higher-rated Ethernet
cables terminated with RJ-45 connectors. To use an SFP+ port, you must
insert either a 10G SFP+ or 1G SFP transceiver module, which is available from
NETGEAR.
Step 1. Connect the equipment.
Step 2. Connect power.
Network router
Internet
XS724EM
switch
GS110EM X
switches
2.5G link
to AP
Sample Connections
Step 3. Check the status.
Power LED Ethernet port LEDs
On
O
10G link (both port LEDs on). Both port LEDs blinking
indicates trac activity.
Fan LED
5G link (le port LED o, right port LED on). Right
port LED blinking indicates trac activity.
Check fan
Normal
2.5G link (le port LED on, right port LED o). Le
port LED blinking indicates trac activity.
1G or 100M link (both port LEDs on). Both port LEDs
blinking indicates trac activity.
No link (both port LEDs o).
SFP port LEDs (round)
10G link (both port LEDs on). Both port LEDs blinking
indicates trac activity.
1G link (both port LEDs on). Both port LEDs blinking
indicates trac activity.
No link (both port LEDs o).
Note: The combo ports let you establish a 1G or 10G connection on either the
Ethernet RJ-45 port or the SFP+ port. You cannot use both the RJ-45 and SPF+
ports simultaneously.
Cables and Speeds
The following table describes the network cables that you can use for the switch
connections and the speeds that these cables can support, up to 328 feet (100
meters).
10G link
to 10G NAS
10G link to computer
with a Thunderbolt port
1G link to
computer
2.5G link to
2.5G gaming
computer
(Continued on the next page)
1G link
to AP
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Netgear XS724EM bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Netgear XS724EM in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,82 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info