Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/26
Pagina verder
NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, Verenigde Staten
Oktober 2012
Technische ondersteuning
Zoek nadat u uw product hebt geïnstalleerd het serienummer op
het etiket van uw product op en gebruik dit om uw product te
registreren op https://my.netgear.com.
Voordat u onze telefonische ondersteuningsdienst kunt
gebruiken, moet u uw product registreren. NETGEAR raadt u aan
uw product te registreren via de website van NETGEAR.
Voor productupdates en ondersteuning via internet gaat u naar
http://support.netgear.com.
CENTRIA WNDR4700/WNDR4720
Installatiehandleiding
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat de volgende items. Als een van de
onderdelen defect is, ontbreekt of is beschadigd, dient u
contact met uw NETGEAR dealer op te nemen.
Bekijk de installatievideo voor de CENTRIA via deze QR-code.
Ethernet-kabel
CENTRIA
Lade voor
Opmerking: om mogelijke beschadiging te voorkomen, is de harde
schijf niet in de CENTRIA geplaatst tijdens het transport. Verwijder altijd
de harde schijf uit de interne sleuf als u de CENTRIA transporteert.
0,75-inch
alleen HDD
Netvoedingsadapter
Hardeschijfstation
(HDD) bijgesloten
alleen bij model
WNDR4720
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Netgear WNDR4720 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Netgear WNDR4720 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info