Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
2
Installatiehandleiding voor de universele WLAN repeater (extender)
N/G WN3000RP
Stapel NOOIT elektronische apparaten, plaats apparaten NOOIT in een krappe ruimte of in
lades. Overtuig u er van, dat het apparaat opgesteld is met rondom 5 cm vrije ruimte.
Technische support
Hartelijk dank dat u voor een NETGEAR-product heeft gekozen. Onder
http://support.netgear.com kunt u het product registreren, de nieuwste product- updates
verkrijgen of de online- support raadplegen.
Telefoon (alleen VN en Canada): 1-888-NETGEAR
Telefoon (andere landen): zie ook http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/984.
Merken
NETGEAR, het Netgear Logo, ReadyNAS, ProSafe, Smart Wizard, Auto Uplink, X-RAID2 en
NeoTV zijn handelsmerken of geregistreerde merken van Netgear, Inc. Mircosoft, Windows,
Windows NT en Vista zij geregistreerde merken- en productnamen van Mircosoft
Corporation. Andere merken en productnamen geregistreerde handelsmerken of
geregistreerde merken van de respectieve fabrikanten.
Gebruiksbepalingen
Voor verbetering van het interne design, het gebruik en/of de betrouwbaarheid behoud
NETGEAR zich het recht voor, de in dit document beschreven producten zonder
voorafgaande kennisgeving te veranderen. NETGEAR leent alle aansprakelijkheid af wat
betreft het gebruik of de toepassing van de hier beschreven producten of schakelschema's.
2
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

2


2

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Netgear WN3000RP bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Netgear WN3000RP in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,37 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info