Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
WN2500RP FAQ's
I have enabled wireless MAC filter (wireless access control - ACL) on my router, what
should I do when installing WN2500RP?
The wireless device’s MAC Address will be translated to another MAC address when the
wireless device connects to the WN2500RP. If your router MAC filter is enabled, the wireless
device will not able to get ip address from WN2500RP. You have to add the translated MAC
address into the router to allow this wireless device to access internet.
To get the translated MAC address:
Please disable MAC filter on your router. Power on WN2500RP and connect all of your wireless
devices to WN2500RP. Please ensure the Link Rate LED is stayed on. Then login to your
router’s GUI to check the attached devices on your routers. There will be some devices which
the first 6 digital of MAC Address is “02:0F:B5”. Please add these MAC Addresses into your
router MAC filter table.( see the picture below for example, the mac addresses in red rectangle
should be added into MAC filter table)
My router security is WEP and I entered the wrong passphrase/security key on the
WN2500RP, I can not access WN2500RP anymore, what can I do?
The WN2500RP can not check whether the WEP passphrase is correct or not. If you entered the
wrong passphrase, your wireless PC will not able to get ip address from WN2500RP. You need
to reset the WN2500RP to factory default to get it back.
Can I use the Push ‘N’ Connect WPS button to connect the Extender to my existing router?
How can I use WPS button to connect to the router in both bands (2.4Ghz and 5Ghz)?
1Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Netgear WN2500RP bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Netgear WN2500RP in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,26 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info