Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Kurzanleitung
Nighthawk X10
AD7200 Smart WLAN-Router
Modell R9000
Ziehen Sie den Netzstecker des Modems. Falls Ihr Modem über eine
Sicherungsbatterie verfügt, nehmen Sie diese heraus, und setzen Sie sie erneut
ein. Schließen Sie den Netzstecker des Modems dann wieder an. Schließen Sie das
Modem über ein Netzwerkkabel an den gelben Internetport des Routers an.
Hinweis: Wenn für Ihre Internetverbindung kein Modem erforderlich ist, schließen Sie
Ihr Hauptnetzwerkkabel am gelben Internetanschluss am Router an.
Schließen Sie den Router an eine Stromquelle an. Die Power-LED des Routers
leuchtet weiß, wenn der Router einsatzbereit ist.
Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-LED des Routers leuchtet. Suchen
Sie auf dem Etikett des Routers nach dem vorab zugewiesenen WLAN-
Netzwerknamen (SSID) und dem Netzwerkschlüssel (Passwort).
Öffnen Sie den WLAN-Verbindungsmanager auf Ihrem WLAN-fähigen Computer
oder Mobilgerät. Suchen Sie nach der SSID des Routers, und stellen Sie mithilfe
des Routerpassworts eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk des Routers her.
Starten Sie einen Webbrowser. Wenn der Installationsassistent nicht
angezeigt wird, besuchen Sie www.routerlogin.net. Wenn ein Anmeldefenster
angezeigt wird, geben Sie als Administratorbenutzernamen admin und als
Administratorpasswort password ein.
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung zum
Internet herzustellen.
Die Internet-LED des Routers leuchtet weiß, wenn der Router mit dem
Internet verbunden ist.
Positionieren Sie die Antennen wie in der Abbildung gezeigt, um die beste WLAN-
Leistung zu erreichen.
Lieferumfang
Router
Netzteil (je nach Region
unterschiedlich)
Netzwerkkabel
2. Neustarten des Modems und
Anschließen des Routers
3. Herstellen einer Internetverbindung
1. Ausrichten der Antennen
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Netgear R9000 - Nighthawk X10 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Netgear R9000 - Nighthawk X10 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 2,11 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info