Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Quick Start
Nighthawk X10
AD7200 Smart WiFi Router
Model R9000
Unplug your modem, remove and replace the backup battery if it
uses one, and then plug the modem back in. Use the Ethernet cable
to connect the modem to the yellow Internet port on the router.
Note: If your Internet connection does not require a modem,
connect your main Ethernet cable to the yellow Internet port on the
router.
Connect the router to a power source. The router’s Power LED
lights solid white when the router is ready.
Make sure that the routers WiFi LED
is lit. Look on the router
label for the preassigned WiFi network name (SSID) and network
key (password).
Open the WiFi connection manager on your WiFi‑enabled computer
or mobile device, find the routers SSID, and use the routers
password to connect to the routers WiFi network.
Launch a web browser. If the installation assistant does not display,
visit www.routerlogin.net. If a login window displays, enter admin
for the admin user name and password for the admin password.
Follow the onscreen instructions to connect to the Internet.
The routers Internet LED
lights white when the router is
connected to the Internet.
For the best WiFi performance, position the antennas as shown.
Package Contents
Router
Power adapter
(varies by region)
Ethernet cable
2. Restart Your Modem and
Plug In Your Router
3. Connect to the Internet1. Position the Antennas
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Netgear R9000 - Nighthawk X10 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Netgear R9000 - Nighthawk X10 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,11 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info