Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Beknopte
handleiding
Nighthawk X10
AD7200 Smart WiFi-router
Model R9000
Koppel uw modem los, verwijder en vervang de noodaccu als uw modem die
heeft en sluit de modem weer aan. Gebruik de Ethernet-kabel om de modem
aan te sluiten op de gele internetpoort op de router.
Opmerking: Als u voor uw internetverbinding geen modem nodig hebt, sluit
u de hoofd Ethernet-kabel aan op de gele internetpoort van de router.
Sluit de router aan op een voedingsbron. Het netvoedingslampje van de
router licht wit op als de router klaar is voor gebruik.
Controleer of het WiFi-lampje van de router brandt. Kijk op het etiket
van de router voor de vooraf toegewezen WiFi-netwerknaam WiFi-netwerk
(SSID) en netwerksleutel (wachtwoord).
Open het WiFi-beheerprogramma op uw computer met WiFi of mobiele
apparaat, zoek de SSID van de router en gebruik het wachtwoord van de
router om verbinding te maken met het WiFi-netwerk van de router.
Open een webbrowser. Als de installatieassistent nog altijd niet wordt
weergegeven, gaat u naar www.routerlogin.net. Als het aanmeldingsvenster
wordt weergegeven, typt u admin als beheerdersgebruikersnaam in en
password als beheerderswachtwoord.
Volg de stappen op het scherm om verbinding te maken met internet.
Het internetlampje op de router brandt wit als de router is verbonden
met internet.
Voor het beste WiFi-resultaat plaatst u de antennes zoals getoond.
Inhoud van de verpakking
Router
Netvoedingsadapter
(verschilt per regio)
Ethernet-kabel
2. Start uw modem opnieuw op en de sluit
de router aan
3. Maak verbinding met het internet
1. Positioneer de antennes
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Netgear R9000 - Nighthawk X10 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Netgear R9000 - Nighthawk X10 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,2 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info