Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134 USA
Juni 2013
Marken
NETGEAR, das NETGEAR-Logo und Connect with Innovation sind Marken und/
oder eingetragene Marken von NETGEAR, Inc. und/oder seiner
Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Informationen
können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. © NETGEAR, Inc. Alle
Rechte vorbehalten.
Vorschrifteneinhaltung
Die aktuelle EU-Konformitätserklärung finden Sie unter:
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
Nur für die Verwendung in geschlossenen Räumen vorgesehen. Die Vorschriften
gelten für den Verkauf in allen EU-Mitgliedsstaaten, in den EFTA-Staaten und in
der Schweiz.
Installationsanleitung für den N150
Wireless ADSL2+ Modemrouter
DGN1000Bv3
Lieferumfang
Die Lieferung umfasst die folgenden Artikel. Falls eines dieser Teile fehlt,
beschädigt ist oder zu einem anderen Modell gehört, wenden Sie sich bitte
an Ihren NETGEAR-Fachhändler.
Hinweis: Wenn Ihre DSL-Verbindung ADSL2+ Annex J nicht
unterstützt, verwenden Sie das DSL-Kabel zum Anschluss an Ihren
Splitter oder Filter.
Hinweis: Möglicherweise sind im Lieferumfang weitere Teile
enthalten. Das mitgelieferte Telefonkabel oder DSL-Kabel sind
abhängig von der Region. In manchen Regionen ist eine CD im
Lieferumfang enthalten.
N150 Modemrouter
Netzwerkkabel
DSL-Kabel
Netzteil
TAE-Adapter für
Annex J Anschlüse
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Netgear DGN1000Bv3 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Netgear DGN1000Bv3 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 1,4 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info