Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
January 2007
© 2007 by NETGEAR, Inc. All rights reserved.
NETGEAR and the NETGEAR logo are registered trademarks of NETGEAR, Inc. in the United States and/or
other countries.
Other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Information
is subject to change without notice.
Configure the WAN Mode
The WAN ports of the wireless ADSL gateway can be configured for either a Dedicated
ADSL or a Dedicated Ethernet port connection. (If both ADSL and Ethernet WAN ports
have been connected and configured, Auto-Rollover should be selected.)
1. Select Network Configuration from the main menu and WAN Mode from the
submenu. The WAN Mode screen will display. Select the option that matches your
WAN port connection and ISP setup configuration.
2. Click Apply to accept the remaining default settings. (If you need to make further
modifications, please see the reference manual.)
Now, Configure Wireless Connectivity
1. Select Network Configuration from the main menu and Wireless Settings from the
submenu. The Wireless Settings screen will display.
2. Enter the name or SSID of your wireless network. The default is NETGEAR.
3. Select the correct Country/Region setting so that you are sure to comply with local
regulatory requirements.
4. Select the appropriate Channel (Auto is the default) and Operating Mode for your
area (g and b is the default).
5. Check the Enable Wireless Access Point radio button to turn on the wireless radio and
check the Allow Broadcast of Name (SSID)
6. Configure the Wireless Security settings according to the requirements of your
network.
7. Click Apply to save your settings.
Verify wireless connectivity. Connect to the Internet or log in to the DGFV338 from a
computer with a wireless adapter that is configured to match the settings you just applied
to your DGFV338. For wireless connectivity problems, see the Troubleshooting Tips
below or in the DGFV338 ProSafe Wireless ADSL Modem VPN Firewall Router
Reference Manual. A documentation link to the manual is available on the Resource CD
or from the main menu of the user interface.
Troubleshooting Tips
Here are some tips for correcting common problems you may encounter.
Be sure to restart your network in this sequence:
1. Turn off and unplug the modem (if applicable), turn off the DGFV338, and shut down
the computer.
2. Plug in and turn on the modem (if applicable). Wait two minutes.
3. Turn on the DGFV338. Wait one minute.
4. Turn on the computer.
Make sure the network cables are securely plugged in.
The 10/100 Internet status light on the wireless ADSL gateway will be lit if the
Ethernet cable to the wireless ADSL gateway from the modem is plugged in securely
and the modem and wireless ADSL gateway are turned on.
The DSL Internet status light on the wireless ADSL gateway will be lit if the phone
cable to the ADSL outlet is plugged in securely, the wireless ADSL gateway turned
on and synchronized to the ADSL network.
For each powered on computer connected to the wireless ADSL gateway with a
securely plugged in Ethernet cable, the corresponding wireless ADSL gateway LAN
port status light will be lit. The front of the DGFV338 identifies the number of each
LAN port.
Make sure your physical connection, WAN Setup and WAN
Mode match.
If you initially set up your DGFV338 with a DSL phone connection, then the
matching ADSL ISP must be selected and configured from the WAN Setup menu and
Dedicated ADSL selected from the WAN Mode menu.
If you are connected through an Ethernet modem, you must select Ethernet ISP to
configure your ISP settings and select Dedicated Ethernet on your WAN Mode menu.
If you connected both, make sure you configured both ISP settings and selected
Rollover Mode in the Wireless Mode settings.
Make sure the network settings of the computer are correct.
Computers should be configured to obtain IP addresses automatically via DHCP. For help
with this, please see the links in the appendix of the Reference Manual.
Use the DGFV338 status lights to verify correct operation.
If the DGFV338 Test light does not go out within two minutes of turning the router on,
reset the router as described in the Reference Manual.
Make sure the computer & DGFV338 wireless settings match
exactly.
The Wireless Network Name (SSID) and security settings (WEP/WPA, MAC access
control list) of the DGFV338 and wireless computer must match exactly.
Technical Support
Thank you for selecting NETGEAR products.
After completing the Smart Wizard configuration assistant, locate the serial number on the
bottom label of your product and use it to register your product at
http://www.NETGEAR.com/register.
Registration on the web site or over the phone is required before you can use our
telephone support service. The phone numbers for worldwide regional customer support
centers are on the Warranty and Support Information card that came with your product.
Go to http://kbserver.netgear.com for product updates and web support.
This symbol was placed in accordance with the European Union Directive 2002/
96 on the Waste Electrical and Electronic Equipment (the WEEE Directive). If
disposed of within the European Union, this product should be treated and
recycled in accordance with the laws of your jurisdiction implementing the
WEEE Directive.
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Netgear DGFV338 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Netgear DGFV338 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,19 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info