Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
)NSTALLATION'UIDE
DGFV338 ProSafe™ Wireless ADSL Modem VPN Firewall Router
Start Here
Follow these instructions to set up your wireless ADSL gateway. You can also
consult the documentation links on the Resource CD or the NETGEAR knowledgebase at
http://kbserver.netgear.com.
Prepare to Install Your Gateway
The DGFV338 ProSafe Wireless ADSL Modem VPN Firewall Router can be connected
either via an ADSL connection using the internal modem or connected using an Ethernet
connection through an external modem. Either connection is compatible with the wireless
networking bands.
First, Connect the DGFV338
1. CONNECT THE ANTENNAS TO THE DGFV338.
Attach the antennas supplied with the wireless ADSL gateway as shown in (1) and
(2).
2. CONNECT THE CABLES BETWEEN THE DGFV338, THE ISP LINE,
AND A COMPUTER
a. Connect the DGFV338 using one of the following methods:
If you are using a direct ADSL connection, insert the telephone cable
directly into the DSL WAN port (3) of the DGFV338, or
4
5
6
3
2
1
If you are using the Ethernet connection to an external modem, turn off and
unplug the broadband modem. Insert the Ethernet cable from the modem
into the 10/100 WAN port (4) of the DGFV338.
Note: You can connect to both WAN ports if you are planning on using the WAN
rollover feature, but not necessary otherwise.
b. Insert the Ethernet cable that came with your wireless ADSL gateway into a
LAN port on the router (5) and the other end into the Ethernet port of your
computer.
Your network cables are connected and you are ready to restart your network.
3. RESTART YOUR NETWORK IN THE CORRECT SEQUENCE
Warning: Failure to restart your network in the correct sequence could prevent you
from connecting to the Internet.
a. First, power on the broadband modem (if required). Wait two minutes.
b. Now, power on the DGFV338 by connecting the power supply to your gateway
(6). Wait one minute.
c. Last, turn on your computer.
d. Check the DGFV338 status lights to verify the following:
Power: The power light should turn solid green. If it does not turn solid
green, see the Troubleshooting section of the full manual.
Test: When the router is first turned on, the test light is yellow then goes off.
After two minutes if it is still on, see the Troubleshooting Tips below.
WAN: Either the Link/Act light on the 10/100 WAN port or the DSL light
should be lit, depending on the method of connection. If not, make sure the
Ethernet cable is securely attached to the modem and the 10/100 WAN port,
and that the modem is powered on, or that the ADSL line is securely
attached to the gateway and the ADSL outlet.
LOCAL: A LAN light (such as 8) should be lit. Green on top indicates your
computer is communicating at 100 Mbps. If a LAN light is not lit, check that
Power
Test
Internet Ports
Local Port 8
Wireless
the Ethernet cable from the computer to the router is securely attached at
both ends, and that the computer is turned on.
Configure the DGFV338 for Internet Access
Before you begin, be sure you have the configuration parameters from your ISP handy.
1. LOG IN TO THE WIRELESS ADSL GATEWAY
Note: To connect to the firewall, your computer needs to be configured to obtain IP
addresses automatically, which is usually the case.
a. Use a browser to connect to http://192.168.1.1. For security reasons, the firewall
has its own user name and password.
When prompted, enter admin for the firewall User Name and password for the
firewall password.
b. You are now connected to the firewall.
Select Web Support on the main menu for links to the NETGEAR DGFV338
product documentation and support knowledge base. Be aware that the default
configuration login time-out is 5 minutes of inactivity, after which automatic
logout will occur.
2. CONNECT TO THE INTERNET
Configure your ISP connection for Internet access based on your WAN port
connection configuration:
a. From the Network Configuration main menu, select WAN Settings and then
select either the ADSL ISP Settings tab (for DSL) or the Ethernet ISP Settings
(for 10/100)—or configure both if you connected both WAN ports. Click Auto
Detect for the router to detect your ISP connection, or enter the parameters to
complete the Internet configuration.
b. When finished, click Test to verify that the Internet connection you selected is
active.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Netgear DGFV338 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Netgear DGFV338 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,19 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info