Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
DANSK
Vigtige sikkerhedsanvisninger
Læs alle anvisninger, før du tager dette apparat i brug. Gem
anvisningerne til senere brug.
• Læs alle advarsler.
• Følg alle anvisninger.
Al service skal udføres af kvalificeret servicepersonale. Der skal
udføres service, når apparatet er blevet beskadiget, f.eks. hvis
strømledningen eller stikket er beskadiget, der er spildt væske
eller faldet genstande ned på apparatet, hvis apparatet er blevet
udsagt for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet
tabt (gælder specifikt batteriladeren).
• Robotstøvsugeren må kun oplades med den medfølgende
ladestation og må kun anvendes med de medfølgende
batterier. De må ikke erstattes med ikkegenopladelige
batterier. Nye batterier kan købes på
http://www.neatorobotics.com/product-category/parts-
accessories.
• Beskyt strømledningen mod at blive trådt på eller klemt,
især ved stik, stikkontakt og det sted, hvor den udgår fra
støvsugeren.
• Stikontakten på væggen skal være installeret i nærheden
af enheden og være let tilgængelig.
• Brug kun mundstykker og tilbehør, som er specificeret af
producenten, Neato Robotics, Inc.
• Sikkerhedsfunktionen i det polariserede stik eller jordstikket
må ikke sættes ud af kraft. Et polariseret stik har to ben,
hvoraf det ene er bredere end det andet.
• National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, specifikt for
installation af ledninger og afstand fra strømledere og
lynafledere.
• Ladestationen må kun anvendes med en strømledning
type SPT-2 eller tilsvarende på mindst 0,5 mm2 og højst 2
meter lang. Strømledningen skal overholde alle krav i det
land, den anvendes.
• Ladestationen må ikke installeres eller anvendes mindre
end 3 meter fra en swimmingpool.
• Ladestationen må ikke anvendes på badeværelset
• HOLD PÅ AFSTAND AF VAND, KEMIKALIER ELLER
ANDRE SKIMMELFREMKALDENDE VÆSKER. Neato-
støvsugeren må ikke anvendes til rengøring af fugtigt
snavs. Neato-støvsugeren kan føles lidt som et kæledyr,
men den må ikke bades eller på anden måde nedsænkes
i vand. Den kan heller ikke tåle skrappe kemikalier eller
andet, som kan give den permanente pletter. Den må dog
gerne rengøres og tørres med en fugtig klud.
• HOLD DEN PÅ AFSTAND AF NEDHÆNGENDE LEDNINGER
OG DUGE, SOM HÆNGER LANGT NED MOD GULVET. Pas
på robotten og dit hjem ved at sørge for, at støvsugeren
ikke kan komme til at hænge fast i duge, gardiner,
nedhængende elledninger eller andre ledningslignende ting.
• LAD DEN IKKE BLIVE KOLD. Neato-robotstøvsugeren må
ikke udsættes for temperaturer under frysepunktet, da
det kan påføre den permanente skader og muligvis gøre
den ked af det.
• LAD DEN IKKE KOMME UDENFOR. Neato-støvsugeren
er beregnet til brug inden døre, ikke uden døre. Hold den
inde i huset, hvor den har det bedst.
• Risiko for brand og/eller elektrisk stød – udgangsstikkene
må ikke forbindes.
• Kun til indendørs brug.
• GEM DISSE ANVISNINGER – Denne manual indeholder
vigtige oplysninger om sikkerhed for og betjening af
elektriske enheder.
Advarsel! Klasse III-apparat
Børn over 8 år kan anvende Neato-robotstøvsugeren, hvis
de erunder opsyn eller får vist, hvordan de skal bruge
den på en sikker måde, og forstår alle risici. Rengøring og
brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de
er under opsyn. Børn må ikke lege med robotten. Almindelig
rengøring med og vedligeholdelse af Neato-robotstøvsugeren
skal udføres af voksne.
Oplysninger om overholdelse af regler
Rumpositioneringssystem: RPS infrarød laserafstandssensor
Dette laserprodukt er et klasse 1-produkt under alle driftsprocedurer.
Parametre for lasere, som er tilgængelige for mennesker:
•Bølgelængde785nm
•Pulsrepetitionsfrekvens1,8kHz
•Pulsvarighed200mikrosekunder
•Topeekt2,1mW
•Strålediameter2,3mm
•Stråledivergens-1,5mrad
Forsigtig: Hvis der anvendes andre kontroller eller udføres andre
justeringer eller procedurer end dem, der er angivet i denne
brugsanvisning, kan det medføre, at du bliver udsat for farlig stråling.
Neato Robotics, Inc., 8100 Jarvis Avenue Suite 100, Newark,
CA94560, USA
Brugeren må ikke udføre service. Hvis der er problemer med
RPS-laserens afstandssensor, skal robotstøvsugeren sendes til
service eller reparation på fabrikken.
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed, at robotstøvsugeren Neato Botvac™ Series
og afledede produkter, som denne erklæring vedrører, overholder
følgende standarder:
Rådets direktiv 2006/95/EF – lavspændingsdirektivet
EN 60335-1: 2002 + A1+ A2 +A11 +A12 +A13
IEC/EN 60335-2-2: 2003 + A1 + A2
EN 50366: 2003 + A1
De sidste to cifre i det år, hvor CE-mærkningen blev påsat, er 10.
Rådets direktiv 2004/108/EF – direktiv om elektromagnetisk
kompatibilitet
EN 55014-1: 2006/A2: 2011
EN 55014-2: 1997/A2: 2008
EN 55014-1: 2006/A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-1: 2006/A2: 2011
EN 61000-3-2: 2006/A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
Sikkerhed:
EN 60335-1: 2012
EN 60335-2-29/A2: 2010
IEC 60335-2-29/A2: 2010
IEC 60335-1: 2011
CSA C22.2.60950-1/R2012
EN 60950-1/A11: 2011
IEC 60950-1/A2: 2013
UL 60950-1/R2011-12
UL 1310/R2013-4
Ladestation til robotstøvsugermodel: Neato Botvac Series og
afledede produkter
Erklæring om europæisk CE-mærkning
Emissioner: BS EN 55014-1: 2006+A1: 2009
Immunitet: BS EN 55014-2: 1997+A2: 2008
Sikkerhed
EN60335-2-29/A2: 2010 i tilknytning til EN60335-1/A15: 2011
IEC603352-29/A2-2009 i tilknytning til IEC60335-1/A2/2006
CAN/CSA 22.2 No.60950-1/A1: 2011-12
EN60950-1/A12: 2011
IEC60950-1/A1: 2009
UL60950-/R: 2011-12
UL1310: 2005
Al teknisk dokumentation, som kræves for at vise, at produkterne
opfylder kravene i lavspændingsdirektivet, er udarbejdet og kan
besigtiges af de relevante myndigheder. Nærmere oplysninger
om disse særlige foranstaltninger og brugsbegrænsninger kan
fås på anmodning. CE-mærket er anvendt første gang i 2010 og
genudstedt i 2013 på grund af nye produktvarianter.
Erklæring om europæisk CE-mærkning
Emissioner: BS EN 55014-1: 2006+A1: 2009
Immunitet: BS EN 55014-2: 1997+A2: 2008
Dette digitale klasse B-apparat overholder den canadiske ICES-003.
FCC-overensstemmelseserklæring
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Betjening er
underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage
skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere enhver
modtagen interferens, herunder interferens, som kan forårsage
uønsket funktion.
BEMÆRK: Udstyret er testet og fundet i overensstemmelse med
grænseværdierne for en digital klasse B-enhed i henhold til afsnit
15 i FCC-reglerne. Disse grænser skal yde en rimelig beskyttelse
mod skadelig interferens i en installation i privat beboelse.
Udstyret genererer, anvender og kan udstråle radiobølger,
og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse
med anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens på
radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil
forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis udstyret
forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse,
hvilket man kan fastslå ved at slukke og tænde for udstyret,
opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen med
en eller flere af følgende foranstaltninger:
—Drej eller flyt modtagerantennen.
—Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
Slut udstyret til en kontakt på en anden fase end den,
modtageren er tilsluttet.
Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få
hjælp.
Handelsnavn: NEATO
Modelnummer: Botvac Series
Ansvarlig part: NEATO Robotics
Ændringer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Neato, kan
ophæve brugerens tilladelse til at benytte udstyret.
Specifikation for ladestation
Indgangsspænding:100-240VAC50-60Hz45W0,4-0,8A
Udgangsspænding:Maks.18VDC36W2,0A
Beskyttelse mod kortslutning og overspænding
Neato Robotics, Inc. begrænset garanti
Neato garanterer over for den oprindelige køber, atNeato-
hardwareproduktet er fri for defekter i materialer og forarbejdning
i et år fra købsdatoen fra Neato Robotics eller dennes autoriserede
forhandler. De fulde oplysninger, garantiteksten, og hvordan man
får garantisupport, kan findes på vores hjemmeside på adressen
www.neatorobotics.com, eller man kan rekvirere en trykt kopi
ved henvendelse til Neato på customercare@neatorobotics.com.
Garantien indeholder visse begrænsninger og undtagelser,
så det er vigtigt at læse hele garantien grundigt igennem.
Medmindre det er forbudt i henhold til loven, kan denne garanti
ikke overdrages, er begrænset til den oprindelige køber og
gælder kun i det land, hvor produktet er købt. Garantien giver
dig konkrete juridiske rettigheder, og du kan også have andre
rettigheder, som varierer efter den lokale lovgivning. Garantien
dækker ikke problemer eller skader, der opstår som følge
af (1) uheld, misbrug, forkert brug eller enhver uautoriseret
reparation, ændring eller afmontering, (2) forkert betjening eller
vedligeholdelse, anvendelse, som ikke er i overensstemmelse
med brugsanvisningen, eller tilslutning til en uegnet
strømforsyning, (3) forbrugsvarer som batterier og filtre eller
(4) brug af forbrugsvarer, f.eks. batterier, som ikke er leveret af
Neato Robotics, medmindre denne begrænsning er forbudt iht.
gældende lovgivning.
Kundesupport
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du kontakteNeato
Robotics, Inc.: (1) e-mail customercare@neatorobotics.com
(2)besøg www.neatorobotics.com for yderligere support.
Slutbrugerlicensaftale
Neato Robotics, Inc. slutbrugerlicensaftalen er tilgængelig online
på www.neatorobotics.com.
QNX-software: Neato Botvac Series-robotter indeholder
QNX-software. © 1982-2008, QNX Software Systems. Alle
rettigheder forbeholdes.
SUOMI
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Lue kaikki ohjeet ennen tämän laitteen käyttöä. Tallenna nämä
ohjeet myöhempää käyttöä varten.
• Lue kaikki varoitukset.
• Noudata kaikkia ohjeita.
Teetä kaikki huoltotoimenpiteet ammattilaisilla. Huoltoa tarvitaan,
kun laite on vahingoittunut jollain tavalla, esimerkiksi virtajohto
tai -pistoke on vahingoittunut, laitteen päälle on kaatunut nestettä
tai tippunut muita esineitä, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle,
se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut. (Riippuu laturista)
• Robotti-imuria saa ladata ainoastaan mukana tulevalla
latausasemalla ja käyttää vain mukana tulevalla akulla.
Älä käytä paristoja. Uusia akkuja voi ostaa osoitteesta
http://www.neatorobotics.com/product-category/parts-
accessories.
• Suojaa virtajohto niin, ettei sen päälle astuta ja ettei se
joudu puristuksiin erityisesti pistokkeen, pistorasian tai
laitteeseen johtavan liitännän kohdalta.
• Vaihtovirtapistorasia on asennettava yksikön lähelle ja se
on oltava helposti käytettävissä.
• Käytä vain valmistajan, Neato Robotics, Inc:n, hyväksymiä
lisälaitteita ja varusteita.
• Huomioi polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen merkitys
turvallisuudelle. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi
erilevyistä piikkiä.
• Kansallisten sähkömääräysten (National Electrical Code)
osa ANSI/NFPA 70 sisältää tietoja johtojen asennuksesta
sekä virta- ja valojohtimien ympärille jätettävistä raoista.
• Latausasemaa saa käyttää vain SPT-2-tyyppisen tai
vastaavan vähintään 0,5mm²:n kokoisen ja korkeintaan
2metriä pitkän virtajohdon kanssa. Virtajohdon on oltava
käyttömaan vaatimusten mukainen.
• Älä asenna tai käytä latausasemaa lähempänä kuin
3metrin päässä uima-altaasta.
• Älä käytä latausasemaa kylpyhuoneessa.
• PIDÄ SE POISSA VEDEN, KEMIKAALIEN TAI MUIDEN
HOMETTA MUODOSTAVIEN NESTEIDEN LÄHELTÄ.
Älä siivoa märkiä sotkuja Neato-imurilla. Vaikka se voi
vaikuttaa lemmikin oloiselta, älä kylvetä tai muuten
upota Neato-imuria veteen. Se ei myöskään pidä kovista
kemikaaleista tai mistään, mikä voi pysyvästi tahrata sen.
Puhdistaminen kostealla liinalla sen sijaan sopii hyvin.
• PIDÄ SE POISSA ROIKKUVIEN JOHTOJEN JA MAATA
HIPOVIEN PÖYTÄLIINOJEN LÄHELTÄ. Robotin ja kodin
turvallisuuden vuoksi on varmistettava, ettei imuri jää
kiinni pöytäliinoihin, verhoihin, roikkuviin sähköjohtoihin
tai muihin johtojen tapaisiin esineisiin.
• ÄLÄ ANNA SEN KYLMETTYÄ. Neato Robotics -imurin
altistaminen pakkaslämpötiloille saattaa aiheuttaa
pysyvää vahinkoa ja mahdollisesti loukata sen tunteita.
• ÄLÄ PÄÄSTÄ SITÄ ULOS. Neato-imuri on kodinkone eikä
sitä ole tarkoitettu ulkokäyttöön. Pidä se sisällä, niin se
pysyy tyytyväisenä.
• Tulipalon ja/tai sähköiskun vaara – älä liitä lähtöliitäntöihin.
• Vain sisäkäyttöön.
• SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET – tämä käyttöopas sisältää
tärkeitä virtalähteiden turvallisuus- ja käyttöohjeita.
Varoitus! Luokan III sähkölaite
Yli 8-vuotiaat lapset voivat käyttää Neato-robotti-imuria
valvottuina tai siten, että heille on opetettu sen turvallinen
käyttö ja he ymmärtävät mahdolliset vaarat. Lapset eivät saa
puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. Lapset eivät saa
leikkiä robotilla. Neato-robotin säännöllinen puhdistus ja huolto
on aikuisten tehtävä.
Yhteensopivuustiedot
RPS (Room Positioning System, huoneen hahmotusjärjestelmä)
RPS-infrapunalaseretäisyysanturi
Tämä lasertuote on luokiteltu kuuluvaksi 1. luokkaan kaikkien
toimintojen aikana.
Ihmisten käytettävissä olevat laserin parametrit:
•Aaltopituus785nm
•Pulssintoistumistiheys1,8kHz
•Pulssinkesto200μs
•Huipputeho2,1mW
•Säteenläpimitta2,3mm
•Sädekimpundivergenssi–1,5mrad
Varoitus: Muiden kuin tässä oppaassa kuvattujen säätömenetelmien
tai toimenpiteiden käyttö voi altistaa vaaralliselle säteilylle.
Neato Robotics, Inc., 8100 Jarvis Avenue Suite 100, Newark,
CA94560
Käyttäjä ei saa tehdä huoltotoimenpiteitä. Jos RPS-laseretäi-
syysanturissa on ongelmia, robotti on palautettava tehtaalle
huoltoa tai korjausta varten.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että robotti-imurin
Neato-mallin Botvac-sarja ja sen johdannaiset, joita tämä ilmoitus
koskee, noudattavat seuraavia standardeja:
Neuvoston direktiivi 2006/95/EY – pienjännitedirektiivi
EN 60335-1: 2002 + A1+ A2 +A11 +A12 +A13
IEC/EN 60335-2-2: 2003 + A1 + A2
EN 50366: 2003 + A1
CE-merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa ovat 10.
Neuvoston direktiivi 2004/108/EY – sähkömagneettista
yhteensopivuutta koskeva direktiivi
EN 55014-1: 2006/A2: 2011
EN 55014-2: 1997/A2: 2008
EN 55014-1: 2006/A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-1: 2006/A2: 2011
EN 61000-3-2: 2006/A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
Turvallisuus:
EN 60335-1: 2012
EN 60335-2-29/A2: 2010
IEC 60335-2-29/A2: 2010
IEC 60335-1: 2011
CSA C22.2.60950-1/R2012
EN 60950-1/A11: 2011
IEC 60950-1/A2: 2013
UL 60950-1/R2011-12
UL 1310/R2013-4
Robotti-imurimallin latausasema: Neato Botvac -sarja ja sen
johdannaiset
Eurooppalainen CE-merkintälauselma
Päästöt: BS EN 55014-1: 2006+A1: 2009
Häiriönsieto BS EN 55014-2: 1997+A2: 2008
Turvallisuus
EN60335-2-29/A2: 2010 liittyen standardiin EN60335-1/A15: 2011
IEC603352-29/A2-2009 liittyen standardiin IEC60335-1/A2/2006
CAN/CSA 22.2 No.60950-1/A1: 2011-12
EN60950-1/A12: 2011
IEC60950-1/A1: 2009
UL60950-/R: 2011-12
UL1310: 2005
Kaikki tekniset asiakirjat, joita vaaditaan sen osoittamiseen,
että tuotteet vastaavat pienjännitelaitedirektiiviä, ovat tallessa
viranomaisten tarkastusta varten. Näiden erikoistoimenpiteiden ja
käyttörajoitusten tarkemmat tiedot ovat saatavilla pyydettäessä.
CE-merkintää käytettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010 ja se
myönnettiin uudelleen vuonna 2013 uusien tuoteversioiden takia.
Eurooppalainen CE-merkintälauselma
Päästöt: BS EN 55014-1: 2006+A1: 2009
Häiriönsieto BS EN 55014-2: 1997+A2: 2008
Tämä luokan B digitaalinen laite vastaa Kanadan ICES-003-
standardin vaatimuksia.
FCC-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käyttöön
liittyvät seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa
haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen täytyy pystyä käsittelemään
kaikki sen mahdollisesti vastaanottamat häiriöt, mukaan lukien
häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän
FCC-sääntöjen osan 15 vaatimat luokan B digitaalisille laitteille
asetetut raja-arvot. Nämä raja-arvot on suunniteltu antamaan
kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotikäytössä.
Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa.
Jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se
saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteessä. Ei voida
kuitenkaan taata, että yksittäisissä asennuksissa ei esiintyisi
häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai tv-
vastaanotolle, minkä voi todeta sammuttamalla ja käynnistämällä
laitteen, käyttäjä voi yrittää poistaa häiriöitä seuraavin toimin:
—Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
—Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia,
johon vastaanotin on kytketty.
—Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-asentajalta.
Kauppanimi: NEATO
Mallinumero: Botvac-sarja
Vastuunalainen osapuoli: NEATO Robotics
Muutokset tai muunnokset, joita Neato ei ole nimenomaisesti
hyväksynyt, voivat johtaa laitteen käyttöoikeuden raukeamiseen.
Latausaseman tiedot
Tulojännite:100–240VAC50–60Hz45W0,4–0,8A
Lähtöjännite:Enintään18VDC36W2,0A
Oikosulku- ja ylivirtasuoja
Neato Robotics, Inc:n rajoitettu takuu
Neato myöntää laitteistotuotteen alkuperäiselle ostajalleyhden
vuoden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden osalta tuotteen
alkuperäisestä ostopäivästä lukien. Tuote on oltava ostettu
Neato Roboticsilta tai sen valtuutetulta jälleenmyyjältä. Koko
takuuteksti sekä tieto siitä, kuinka saat apua takuuasioissa on
verkkosivustossamme www.neatorobotics.com. Halutessasi saat
paperiversion tästä ottamalla yhteyttäNeatonasiakaspalveluun:
customercare@neatorobotics.com. Takuussa on tiettyjä
rajoituksia, joten on tärkeää lukea takuu kokonaisuudessaan.
Ellei sovellettavassa laissa toisin määrätä, tämä takuueiole
siirrettävissä, koskee ainoastaan alkuperäistäostajaajaon
voimassa vain tuotteen ostomaassa. Tämä takuu antaatuotteen
ostajalle tiettyjä laillisia oikeuksia, joiden lisäksi hänellävoiolla
muita paikallisten lakien mukaisia oikeuksia. Tämätakuu ei kata
ongelmia tai vaurioita, jotka johtuvat (1) onnettomuudesta,
väärinkäytöstä, virheellisestä käytöstä tai mistään valtuuttamattomasta
korjauksesta, muutoksesta tai purkamisesta, (2) virheellisestä
käytöstä tai ylläpidosta, tuotteen käyttöohjeiden vastaisesta
käytöstä tai kytkemisestä väärään jännitesyöttöön, (3) kuluvista
osista, kuten akuista ja suodattimista, tai (4) muiden kuin
Neato Roboticsin tarjoamien kuluvien osien, kuten akkujen,
käytöstä tuotteessa, mikäli tällaista rajoitusta ei ole kielletty
sovellettavassa laissa.
Asiakaspalvelu
Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa, ota yhteyttä
Neato Robotics, Inc:iin: (1) lähetä sähköposti osoitteeseen
customercare@neatorobotics.com tai (2) käy osoitteessa
www.neatorobotics.com.
Käyttöoikeusopimus
Neato Robotics, Inc:n käyttöoikeussopimus (EULA) on nähtävissä
verkossa osoitteessa www.neatorobotics.com.
QNX-ohjelmisto: Neato Botvac -sarjan roboteissa käytetään
QNX-ohjelmistoa. © 1982-2008, QNX Software Systems. Kaikki
oikeudet pidätetään.
VIGTIG INFORMATION
TÄRKEITÄ TIETOJA
VIKTIG INFORMATION
VIKTIG INFORMASJON
BELANGRIJKE INFORMATIE
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Neato Botvac Connected bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Neato Botvac Connected in de taal/talen: Nederlands, Dansk, Svenska, Norsk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 0,48 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Neato Botvac Connected

Neato Botvac Connected Snelstart handleiding - Nederlands - 164 pagina's

Neato Botvac Connected Aanvulling / aanpassing - Deutsch - 2 pagina's

Neato Botvac Connected Snelstart handleiding - Deutsch - 164 pagina's

Neato Botvac Connected Aanvulling / aanpassing - English - 2 pagina's

Neato Botvac Connected Gebruiksaanwijzing - English - 27 pagina's

Neato Botvac Connected Snelstart handleiding - English - 164 pagina's

Neato Botvac Connected Aanvulling / aanpassing - Français - 2 pagina's

Neato Botvac Connected Snelstart handleiding - Français - 164 pagina's

Neato Botvac Connected Aanvulling / aanpassing - Italiano - 2 pagina's

Neato Botvac Connected Snelstart handleiding - Italiano - 164 pagina's

Neato Botvac Connected Aanvulling / aanpassing - Espanõl - 2 pagina's

Neato Botvac Connected Snelstart handleiding - Espanõl, Dansk, Svenska, Norsk, Suomi - 164 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info