461263
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
CUBIK
AM/FMCLOCK RADIO
WEKKERRADIO AM/FM
Beste klant,
Wij danken u voor uw vertrouwen in
onze elektronische producten.
Zij zijn vervaardigd volgens zeer rigoreuse
kwaliteitsnormen met de bedoeling u gedurende
het gebruik ervan volledige tevredenheid te bieden.
Zij hebben één jaar garantie.
Lees deze handleiding aandachtig door voor een
zo goed mogelijk gebruik van uw apparaat.
CC UU BB II KK
Het netsnoer aansluiten op een 220V contactdoos.
Een batterij van 9V, bij voorkeur van het type
alkalisch, in het batterijenvakje onderaan het
apparaat aanbrengen.
De batterij zorgt voor het opslaan van de
tijdinstelling in geval van stroomonderbreking
maar is niet geschikt om het apparaat zelf te laten
werken en om het uur aan te geven.
De antenne uitvouwen,de ontvangst zal beter zijn
als u hem verticaal plaats.
II NN SS TT AA LL LL AA TT II EE
II NN SS TT EE LL LL EE NN VV AA NN DD EE RR AA DD II OO
De functieschakelaar op de stand RADIO
ON zetten.
De volumeknop op het gewenste geluidsni-
veau zetten.
De Tuningknop draaien totdat u het
gewenste FM of GO station hebt gevonden
dankzij de bandschakelaar.
2
CUBIK
Installatie, instellen van de radio
Klokinstelling
, Alarm
klokinstelling
Keuze van de wekker : wekker via de
radio, wekker via zoomer.
Functie SLEEP, toets SNOOZE
Beschrijving van de functies,
Telefoonaansluiting
HH OO OO FF DD
Garantie, voorzorgsmaatregelen
Specificaties
WWEEKK KKEERRAADDIIOO AA MM// FFMM
1
2
3
4
5
6
7
8
Nederlands
Naf Naf,
meer dan een rage,
een levensstijl!
Net zoals onze
kleding liggen
onze elektronische
producten heel
dicht bij u en
maken deel uit van
uw dagelijks leven.
Onze zeer
rigoreuse
kwaliteitscontrole
bij elk productie-
stadium
garandeert u een
uitstekende
betrouwbaarheid.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nafnaf Kubik bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nafnaf Kubik in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,34 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info