Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/75
Pagina verder
Istruzioni d’uso ROYAL evo 7
Pagina 1
ITALIANO
1. Sommario
1. Sommario 1
2. Introduzione 3
3. Sicurezza 4
3.1. Sicurezza in generale 4
3.2. Test di ricezione 6
4. Responsabilità / risarcimento danni 6
5. Garanzia 7
6. Dichiarazione di conformità CE 7
7. Dati tecnici 7
8. Il pacco batteria 8
8.1. Pacchi batteria - avvertenze 8
8.2. Caricare la batteria Tx (carica normale) 8
8.3. Caricare la batteria Tx (carica veloce) 9
8.3.1. Caricabatterie veloce 12V
per massimo 8 elementi 9
8.3.2. Caricabatterie veloce 12V
per più di 8 elementi 9
8.4. Cura e conservazione del pacco batteria Tx 9
8.5. Gestione batteria della radio ROYALevo 9
8.5.1. Questo c’era già 9
8.5.2. Questo è NUOVO 10
8.5.3. Funzionamento ottimale
della gestione elettronica 10
8.6. Riciclaggio 10
9. La radio 11
9.1. Lato superiore radio 11
9.2. Elementi di comando 12
9.3. Lato inferiore radio 13
9.4. La parte interna della radio 13
9.5. La meccanica nel dettaglio 14
9.5.1. Aprire / chiudere il coperchio della radio 14
9.5.2. Spostare e sostituire l’antenna 14
9.5.3. Togliere ed installare il modulo HF 15
9.5.4. Sostituire il quarzo Tx (solo con HFM-4) 15
9.5.5. Sostituire il pacco batteria Tx 16
9.5.6. Disattivare la neutralizzazione degli stick - attivare
il movimento a „pattino‘‘ o a scatti 16
9.5.7. Regolare la forza di ritorno degli stick 16
9.5.8. Girare la meccanica degli stick 16
9.5.9. Regolare, sostituire gli stick 17
10. Funzionamento 17
10.1. Caricare il pacco batteria Tx 17
10.2. Accendere la prima volta 17
10.3. Accendere la radio 17
10.3.1. Accendere
con modulo HF al quarzo HFM-4 18
10.3.2. Accendere
con modulo HF synthesizer HFM-S 18
10.3.3. Accendere
senza che la radio trasmetta 18
10.4. Informazioni importanti dopo
l’accensione 18
10.4.1. Gas-Check 18
10.4.2. HF-Check con modulo synthesizer 19
10.5. Impostare il canale con modulo HF synthesizer
HFM-S 19
10.6. Indicatore di stato HF (LED rosso) 19
10.7. Le indicazioni di stato 20
11. L’utilizzo 21
11.1. La tastatura 21
11.1.1. Tasti d’accesso diretto ai menu (prima riga) 21
11.1.2. Tasti di lavoro (seconda riga) 21
11.1.3. Inserimento testi 22
11.2. I regolatori digitali 3D 22
11.2.1. Programmare con i regolatori digitali 3D 22
11.2.2. Regolazioni in volo con
i regolatori digitali 3D 22
11.3. Lavorare con la tastatura ed
i regolatori digitali 3D 23
11.3.1. Come richiamare i menu principali 23
11.3.2. Come accedere ai sottomenu 23
11.3.3. Come cambiare i valori / le impostazioni 24
11.3.4. Come uscire dai menu/sottomenu 24
12. Trim digitale 25
12.1. In generale 25
12.2. Vantaggi del trim digitale 25
12.3. I tasti del trim digitale 25
12.4. Indicazione trim nel display 25
13. Menu principale J 26
13.1. Sottomenu E 26
13.1.1. Parametro J+#i(. 26
13.1.2. Parametro I##,i*. 26
13.1.3. Parametro V(i* 26
13.1.4. Parametro V+ 26
13.1.5. Parametro M/V (" 27
13.1.6. Parametro NL/V (" 27
13.2. Sottomenu Z'IX 27
13.3. Sottomenu V,+ 28
13.3.1. Parametro Z 28
13.3.2. Parametro I*+ 28
13.3.3. Parametro posizione neutrale dei comandi
Mi,+ (minimo motore) -->
?i,+ (passo negativo) --> 28
13.3.4. Parametro posizione neutrale dei comandi
J#i,+ (Spoiler retratti) -->
M#,i,+ (minimo motore) --> 28
13.4. Sottomenu J(# 29
13.4.1. La funzione istruttore/allievo 29
13.4.2. La ROYALevo come radio istruttore 29
13.4.3. La ROYALevo come radio allievo 30
13.5. Sottomenu B+ 30
13.5.1. Parametro Q+ 30
13.5.2. Parametro Y, 30
14. Menu principale V,+ 31
14.1. Rappresentazione nel display del menu
comandi 32
14.2. Parametro D, 32
14.3. Parametro ? (passo trim) 32
14.4. Parametro W (trim minimo motore) 32
14.5. Parametro K7E (Dual-Rate) 33
14.6. Parametro V 33
14.7. Parametro F' 33
14.8. Parametro W#i 33
14.9. Parametro J#
(tempo di posizionamento) 33
14.10. Parametro ?( i?...?
(curva passo) 34
14.11. Parametro M: ?...?i
(curva motore) 34
14.12. Parametro Gas: Z+.i
(minimo motore, limite gas) 35
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Multiplex ROYALevo7 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Multiplex ROYALevo7 in de taal/talen: Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 3,18 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Multiplex ROYALevo7

Multiplex ROYALevo7 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 110 pagina's

Multiplex ROYALevo7 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 77 pagina's

Multiplex ROYALevo7 Gebruiksaanwijzing - English - 77 pagina's

Multiplex ROYALevo7 Gebruiksaanwijzing - Français - 77 pagina's

Multiplex ROYALevo7 Gebruiksaanwijzing - Espanôl - 76 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info