Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
SNELSTARTGIDS
Voor een volledige uitleg van alle functies en instructies, verwijzen wij u naar de
Gebruikershandleiding (downloaden van www.motorolastore.com).
1. Uw Digital Video Babyfoon opstellen
MODELLEN:
MBP55,
MBP55-2,
MBP55-3,
MBP55-4
EN NL
A. De voeding voor het Babytoestel aansluiten.
Sluit de kleine stekker van de
voedingsadapter aan op het Babytoestel en
het andere uiteinde op het stopcontact.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde
adapter (5V DC / 1000mA).
Zorg ervoor dat de AAN/UIT-schakelaar op de
stand "AAN" staat.
BELANGRIJK: Het babytoestel werkt zonder
netvoeding maximaal 3 uur op de ingebouwde
oplaadbare batterij (Ni-MH batterij 2.4V,
900mAh). Laad het apparaat tenminste 16 uur
op voor ingebruikname.
WAARSCHUWING:
Wurgingsgevaar: Kinderen kunnen GEWURGD worden met snoeren. Houd dit snoer
buiten het bereik van kinderen (meer dan 1 meter afstand).
Gebruik nooit verlengsnoeren met AC-adapters. Gebruik alleen de meegeleverde
AC-adapters.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Motorola MBP 55 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Motorola MBP 55 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,52 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Motorola MBP 55

Motorola MBP 55 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 31 pagina's

Motorola MBP 55 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 32 pagina's

Motorola MBP 55 Snelstart handleiding - Deutsch - 8 pagina's

Motorola MBP 55 Gebruiksaanwijzing - English - 31 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info