Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
SECTION 10 - COMBUSTION CHECK
34
FLOWCHART FOR CO LEVEL AND COMBUSTION RATIO
CHECK ON COMMISSIONING A CONDENSING BOILER
Important Preliminary Information on Checks
The air gas ratio valve is factory-set and must not be adjusted DURING COMMISSIONING.
PRIOR TO CO LEVEL AND COMBUSTION RATIO CHECK
The installation instructions must have been followed, gas type verified and gas supply pressure / gas rate checked as
required prior to commissioning.
As part of the installation process, ESPECIALLY WHERE A FLUE HAS BEEN FITTED BY PERSONS OTHER THAN
THE BOILER INSTALLER, visually check the integrity of the whole flue system to confirm that all components are
correctly assembled, fixed and supported. Check that maximum flue lengths have not been exceeded and all guidance
has been followed (e.g. Gas Safe Register Technical Bulletin (TB) 008 where chimney/flues are in voids).
The ECGA should be of the correct type, as specified by BS 7967.
Prior to its use, the ECGA should have been maintained and calibrated as specified by the manufacturer. The installer
must have the relevant competence for use of the analyser.
Check and zero the analyser IN FRESH AIR in accordance with the analyser manufacturer’s instructions.
KEY:
CO = carbon monoxide
CO
2
= carbon dioxide
O2 = oxygen
Combustion Ratio = The CO reading measured in ppm divided by the CO
2
reading first converted to ppm
ppm = parts per million
GS(I&U)R = Gas Safety (Installation and Use) Regulations
*Setting to Minimum Rate:
1. Turn the CH temperature control knob to the 11 O’clock position.
2. Create a CH demand by ensuring that the system controls are requesting heat and the boiler Mode
Knob is in the Winter Position.
3. Within an overall time of 3 seconds, turn the CH temperature control knob fully clockwise, back to
11 O’clock and then fully clockwise again.
4. “S” will be shown on the display and the boiler output will be reduced to minimum
5. The boiler will remain at minimum rate for 5 minutes before reverting to normal operation
34

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Morco GB30 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Morco GB30 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 7,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Morco GB30

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 10 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - English - 8 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info