Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
SECTION 9 - faulT COdES
32
Outside Sensor Failure
Reset the appliance - if the boiler fails to operate then please contact
Morco (if under warranty) or alternatively a Gas Safe Registered
Engineer,orinothercountriesaqualiedandcompetentGasInstaller
if outside of the warranty period.
Low Mains Voltage
Contactaqualiedelectricianoryourelectricityprovider.
UnconguredPCB
UnconguredPCB.PleasecontactMorco(ifunderwarranty)or
alternatively a Gas Safe Registered Engineer, or in other countries a
qualiedandcompetentGasInstallerifoutsideofthewarrantyperiod.
5 Boiler Resets in 15 minutes
1. Turn power off and on at the fused spur.
2.
If the boiler fails to operate please contact Morco (if under warranty) or
alternatively a Gas Safe Registered Engineer, or in other countries a
qualiedandcompetentGasInstallerifoutsideofthewarrantyperiod.
False Flame Lockout
Reset the appliance - if the boiler fails to operate then please contact
Morco (if under warranty) or alternatively a Gas Safe Registered
Engineer,orinothercountriesaqualiedandcompetentGasInstaller
if outside of the warranty period.
BCC Activation Fault
Reset the appliance - if the boiler fails to operate then please contact
Morco (if under warranty) or alternatively a Gas Safe Registered
Engineer,orinothercountriesaqualiedandcompetentGasInstaller
if outside of the warranty period.
DISPLAY CODE ON BOILER
DESCRIPTION
Low Water Pressure
ACTION
Checksystempressureisbetween1&1.5baronthepressuregauge.
If the boiler fails to operate then please contact Morco (if under
warranty) or alternatively a Gas Safe Registered Engineer, or in other
countriesaqualiedandcompetentGasInstallerifoutsideofthe
warranty period.
Flame Loss
Ignition Lockout
1.Checkothergasappliancesinthedwellingareworkingtoconrma
supply is present in the property.
2. If other appliances do not work or there are no other appliances,
check the gas supply is on. If the boiler fails to operate then please
contact Morco (if under warranty) or alternatively a Gas Safe
RegisteredEngineer,orinothercountriesaqualiedandcompetent
Gas Installer if outside of the warranty period.
Fan Fault
Reset the appliance - if the boiler fails to operate then please contact
Morco (if under warranty) or alternatively a Gas Safe Registered
Engineer,orinothercountriesaqualiedandcompetentGasInstaller
if outside of the warranty period.
Flow Thermistor
Reset the appliance - if the boiler fails to operate then please contact
Morco (if under warranty) or alternatively a Gas Safe Registered
Engineer,orinothercountriesaqualiedandcompetentGasInstaller
if outside of the warranty period.
Return Thermistor
Return Thermistor
Reset the appliance - if the boiler fails to operate then please contact
Morco (if under warranty) or alternatively a Gas Safe Registered
Engineer,orinothercountriesaqualiedandcompetentGasInstaller
if outside of the warranty period.
Returntemperaturegreaterthanowtemperature.Pleasecontact
Morco.
9 FAULT CODES
Flow Temperature Overheat
BCC Fault
32

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Morco GB30 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Morco GB30 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 7,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Morco GB30

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 10 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - English - 8 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info