Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
28
SECTION 7 - ROuTINE SERvICINg INSTRuCTIONS
3
7.6
CLEANING THE HEAT EXCHANGER
Note: Ensure the condensate trap/siphon
is fully drained before cleaning. Refer to
Frames 7.5.
1. Removeignitionandamedetection
electrodes.RefertoFrames7.9&7.10.
2. It is advisable to replace the sump cover
priortothewaterushprocess.
3. Thoroughlyushtheheatexchanger
by pouring water into the top of the
combustion chamber ensuring the full top
area is covered.
4. Remove the sump cover and clean loose
deposits from the sump.
5. Inspect the ignition and detection
electrodes. Ensure that they are clean
and in good condition - replace if
necessary.
6. Re-ttheignitionandamedetection
electrodes. Ensure that earth wire is
connected to the electrode
7. Check that the ignition and detection gaps
arecorrect.RefertoFrames7.9&7.10.
1
Ignition Electrode
Earth Wire
Flame Detection
Reassemble the boiler in the following order:
1. Ensure that the condensate trap/siphon is full of water.
2. Rettheburnerensuringthesealinggasketiscorrectly
positionedandfreefromdamage(tightenthe4xingscrews
in the sequence A,B,C,D, shown below).
3. Retthefan/venturiassemblyensuringtheretainingtabs
are correctly positioned and the sealing gasket is correctly
positioned and free from damage.
4. Reconnect the fan electrical leads.
7.7
REASSEMBLY
5
A
5. Removethesumpcoverandrettheloweruemanifold
as shown.
6. Retthesumpcover.
7. Rettheboilerupperandlowerfrontpanels.
IMPORTANT. Ensure that the boiler upper front panel
iscorrectlyttedandthatagoodsealismade.Replace
seals as necessary.
8. Turn on the gas supply at the gas service cock.
9. Reconnect the electrical supply.
C
B
D
28

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Morco GB30 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Morco GB30 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 7,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Morco GB30

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 10 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - English - 8 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info