Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
23
SECTION 6 - COMMISSIONING INSTRUCTIONS
Before commissioning the boiler, the whole gas installation including
themeter(iftted)MUSTbepurgedandtestedforgassoundness.
Purge air from the gas installation by the approved methods only.
WARNING. Whilst effecting the required gas soundness test
and purging air from the gas installation, open all windows
and doors, extinguish naked lights and DO NOT smoke.
Ensurethattheuehasbeeninstalledcorrectlyandnoventsare
blocked. Before commencing commissioning, ensure that the CH
systemandDHWandcoldwatersystemhavebeenushed.The
CH system needs to be treated with water treatments that are
approved for use with aluminium alloy heat exchangers.
GENERAL
Please Note: The combustion for this appliance has been
checked, adjusted and preset at the factory for operation on
thegastypedenedontheappliancedataplate.Aspartofthe
commissioning process, the combustion of this appliance must be
checked.Aowcharttoassistisprovidedonpage35.
DO NOT adjust the air/gas ratio valve.
Having checked:
- That the boiler has been installed in accordance with these
instructions.
- Theintegrityoftheuesystemandtheueseals,as
described in the Flue Installation section.
Proceed to put the boiler into operation as follows:
CHECK THE OPERATIONAL (WORKING) GAS INLET
PRESSURE
Set up the boiler to operate at maximum
rate by opening hot tap to maximum
ow.
With the boiler operating in the
maximum rate condition check that
the operational (working) gas pressure
at the inlet gas pressure test point
complies with the requirements - refer to
“Gas Supply” on page 13.
Ensure that this inlet pressure can be
obtained with all other gas appliances in
the property working at maximum.
6.1 DOMESTIC HOT WATER
Turn on the main cold water supply.
Fill and vent the installation by turning on and off the various hot
water taps in the installation.
Check hot water taps in the installation.
Check for and repair leaks as necessary.
Legend
A. Mode Control Knob
B. DHW/Preheat Control
C. CH Control
D. Boiler Status
E. Burner ‘on’ Indication
F. Pre Heat on/off Indication
1
9
20
2
1
2
2
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
1
2
1
3
1
4
15
1
6
17
18
0
0
I
preheat
preheat
min
min
max
mode
reset
off
status burner
max
e
A
B C D
E
F
6.2 CENTRAL HEATING CIRCUIT
Fill the siphon in the condense pipework prior to operating.
In order for the boiler to function correctly, the pressure in the
central heating circuit must be between 1 and 1.5 bar on the
pressure gauge.
Both the boiler and central heating installation must be purged of
any air. The boiler has an auto air vent integral to the pump which
must be loose prior to commissioning.
Addanapprovedushingsolutiontooneoftheradiators.
Fill the central heating circuit using one of the approved methods
to 1 bar.
Open radiator vent screws and turn off when water appears.
Turnoffthellingmethodanddisconnect.
With the system hot, examine all water connections. The system
pressure should not exceed 2.5 bar.
Turn off gas, water and electricity when draining down.
Rellandventthesystem,addinhibitorandanti-freezeinthe
required concentration and check for water leaks.
Check that the condensate operates and the pipework for any
leaks.
6.3 INITIAL OPERATION
Ensure central heating circuit is full and vented, and pressure
gauge is reading 1.0 bar.
6.4 DOMESTIC HOT WATER MODE
Turn the “mode” control knob to tap/radiator icon . Ensure all
external controls are calling for heat. Set the integral timer to ON.
Display reads “C” then “C”
when burner is lit.
Ensure all radiators warm up evenly. The CH temperature can be
controlledinbetweenmax80ºCandmin45ºC(owtemp).
Check the DHW functions by turning on a hot water tap.
Close the DHW tap and set the integral timer and external
controls to off.
Display will read “0”.
Gas
Supply
Gas
Pressure
Test
Point
23

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Morco GB30 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Morco GB30 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 7,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Morco GB30

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 10 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - English - 8 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info