Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
22
section 5 - installation instructions
C
ONDENSATE DRAIN - CONT’D.......
Visible air break
Condensate pump
(Install in accordance with manufacturers instructions)
Min Ø 19mm
Internal pipe
Boiler
with 75mm
sealed
condensate
trap
75
Min Ø 19mm
Internal pipe
Min Ø 30mm
Internal pipe
Air gap
External air
break
combined foul/
rain water drain
Terminated
and cut at 45º
43mm 90º male/
female bend
Water/
weather proof
insulation
68mm Ø PVCU
Strap on fitting
Boiler
with 75mm
sealed
condensate
trap
Boiler
with 75mm
sealed
condensate
trap
Min Ø 19mm
Internal pipe
Min Ø 30mm
Internal pipe
Water/Weather
proof insulation
Max 3m external
pipework
Limestone
chippings
≥ 500
≥ 300
≥ 25
75
Boilers without 75mm sealed
condensate trap must be fitted with
a 75mm trap and visible air break
2 rows of three Ø12mm holes
25mm centres, 50mm from
the bottom of the tube, facing
away from the house
Minimum
connection
height up to 3
storeys
Soil & vent stack
≥ 450
Boiler
with 75mm
sealed
condensate
trap
Min Ø 19mm
Internal pipe
Min Ø 30mm
Internal pipe
Water/weather
proof insulation
75
Boilers without 75mm sealed
condensate trap must be fitted with
a 75mm trap and visible air break
Visible air break
at plug hole
Min Ø 19mm
Internal pipe
Sink, basin, bath or
shower with integral
overflow and 75mm trap
Minimum 30mm
internal pipe
Water/
weather proof
insulation
≥ 25 Below grate
45º pipe
termination
Boiler
with 75mm
sealed
condensate
trap
75
≥ 100
Figure 3 - Connection of a Condensate Pump Typical
Method (see manufacturers detailed instructions)
Figure 4 - Connection of Condensate Drainage Pipe to
ExternalSoil&VentStack
Figure 5 - Connection of a Condensate Drainage Pipe to an
External Rainwater Downpipe (only combined foul/rainwater
drain)
Figure 7 - Connection of a Condensate Drainage Pipe to an
External Purpose Made Soak Away.
Figure 6 - Connection of Condensate Drainage Pipe
Upstream of a Sink, Basin, Bath or Shower Waste Trap to
External Drain, Gulley or Ranwater Hopper
22

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Morco GB30 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Morco GB30 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 7,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Morco GB30

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 10 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - English - 8 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info