Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
21
section 5 - installation instructions
5.16
CONDENSATE DRAIN
137 156
Condensate
Drain
Condensate
Drain
Thisapplianceisttedwithasiphonic75mmsealedcondensate
trapsystemthatrequiresllingbeforeoperatingtheappliancefor
the 1st time or after maintenance.
All condensate pipework should conform to the following:
a. Where a new or replacement boiler is being installed, access to
an internal ‘gravity discharge’ termination should be one of the
main factors considered in determining boiler location.
b. Plasticwithpushtorsolventconnections.
c. Internal plastic pipe work a minimum of 19mm ID (typically
22mm OD)
d. External plastic pipe must be a minimum of 30mm ID (typically
32 OD) before it passes through the sleeved wall.
e. All horizontal pipe runs, must fall a minimum of 45mm per metre
away from the Boiler.
f. External&unheatedpipeworkshouldbekepttoaminimum
and insulated with Class “O” waterproof pipe insulation.
g. All installations must be carried out in accordance to the
relevant connection methods as shown in the “Condensate
installationdiagrams”&BS6798:2009
h. Pipe work must be installed so that it does not allow spillage
into the dwelling in the event of a blockage (through freezing)
i. All internal burrs should be removed from the pipe work and any
ttings.
NB. Clip runs to prevent pipework disconnecting due to
vibration etc.
In order to minimise the risk of freezing during prolonged very cold
spells, one of the following methods of terminating condensate
drainage pipe should be adopted.
Internal Drain Connections
Wherever possible, the condensate drainage pipe should be routed
to drain by gravity to a suitable internal foul water discharge point
such as an internal soil and vent stack or kitchen or bathroom
waste pipe etc. See Figs 1 and 2.
Condensate Pump
Where gravity discharge to an internal termination is not physically
possible or where very long internal pipe runs would be required
to reach a suitable discharge point, a condensate pump of a
specicationrecommendedbytheboilerorpumpmanufacturer
should be used terminating into a suitable internal foul water
discharge point such as an internal soil and vent stack or internal
kitchenorbathroomwastepipeetc.(g3).
External Drain Connections
The use of an externally run condensate drainage pipe should
only be considered after exhausting all internal termination options
as described previously. An external system must terminate at a
suitable foul water discharge point or purpose designed soak away.
If an external system is chosen then the following measures must
be adopted:
The external pipe run should be kept to a minimum using the most
direct and “most vertical” route possible to the discharge point, with
no horizontal sections in which condensate might collect.
- For connections to an external soil/vent stack see Fig 4.
Insulation measures as described should be used.
- When a rainwater downpipe is used, an air break must be
installed between the condensate drainage pipe and the
downpipetoavoidreverseowofrainwaterintotheboiler
shouldthedownpipebecomeoodedorfrozen,seeFig5.
- Where the condensate drain pipe terminates over an open
foul drain or gully, the pipe should terminate below the grating
level, but above water level, to minimise “wind chill” at the open
end. The use of a drain cover (as used to prevent blockage by
leaves) may offer further prevention from wind chill. See Fig 6.
- Where the condensate drain pipe terminates in a purpose
designed soak away (see BS 6798) any above ground
condensate drain pipe sections should be run and insulated as
described above. See Fig 7
Unheated Internal Areas
Internal condensate drain pipes run in unheated areas should be
treated as external pipe.
Ensure the customer is aware of the effects created by a frozen
condensate and is shown where this information can be found in
the user manual.
Boiler
with 75mm
sealed
condensate
trap
Min Ø 19mm
Internal pipe
Minimum
connection
height up to 3
storeys
Soil & vent stack
≥ 450
75
Boilers without 75mm sealed
condensate trap must be fitted with
a 75mm trap and visible air break
Sink/basin/
bath or
shower
Boiler
with 75mm
sealed
condensate
trap
Min Ø 19mm
Internal pipe
Internal soil & vent stack
Boilers without 75mm sealed
condensate trap must be fitted with
a 75mm trap and visible air break
75
≥ 100
≥ 100
Figure 1 - Connection of Condensate Drainage Pipe to
InternalSoil&VentStack
Figure 2 - Connection of a Condensate Drainage Pipe
Downstream of a Sink, Basin, Bath or Shower Water Trap to
Internal Soil Vent Stack
continued . . . . .
21

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Morco GB30 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Morco GB30 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 7,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Morco GB30

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 10 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - English - 8 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info