Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
20
section 5 - installation instructions
Note.
A 5º or 14º pitched roof plate (not supplied) is required before
proceeding with the installation of this kit.
This kit is suitable for both 5º and 14º pitched roof terminations,
usingaconcentricuetorunverticallyfromthetopoftheboilerand
terminating above roof level.
Connection to the top of the boiler is made using a separately
supplied vertical connector (RSF346).
WEATHER PROOFING
Wheretheuepassesthroughtherooflineanadequatesealmustbe
made. This is achieved by using a suitable sealant.
ACCESSORIES
FlueDuctExtensionKitsareavailableforuelengthsextending
beyond 1m. These packs contain 1m extension ducts and may be
cut to the desired length. If 90º elbows are used (RSF315) they will
reduce the overall height by 1m per elbow.
5.14
FITTING THE OPTIONAL ROOF FLUE KIT (RSF345) (Pitched)
Terminal Position Minimum Dimension
Directly below an opening,
air brick, windows, etc. 300 mm
Below plastic / painted gutters 300 mm
Painted surface 300 mm
Below eaves or balcony 500 mm
Below velux windows 2000mm
Above or side of velux windows 600mm
5.15
ASSEMBLING THE ROOF FLUE KIT
1. Positiontheroofplate(suppliedseparately)overtheholecutintheroofandinsertue
terminal from the roof end.
5º & 14º
MAX LENGTH:
7.5m**
**minus any
90º bends
MIN LENGTH:
0.950m
BOILER
2. Ensure that if the length needs to be adjusted to allow an additional 30mm added to
theouterairtubelength14mmaddedtotheinneruelength.Thisallowscorrect
engagement into the vertical connector.
Note. Ensure a square cut. remove all burrs and sharp edges.
3. Fit the vertical connector (supplied separately) and secure the vertical connector by
applying downward pressure on the connector.
4. Positiontheclamponthetopfaceoftheuemanifoldandpushithorizontally
backwards.Locatebothclamplugsintotheuemanifoldandsecuretotheue
manifold clamp with the M5 retaining screw.
5. “Push” assembly A into vertical connector.
Note. Ensure turret sample points are servicable and all caps and plugs are tted.
6. Finally ensure the roof plate is correctly sealed to the roof.
Flue Terminal
RSF050
14º
RSF050
1
ASSEMBLY A
Assembly A
5
3
Vertical
connector
4
20

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Morco GB30 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Morco GB30 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 7,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Morco GB30

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 10 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - English - 8 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info