Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
17
section 5 - installation instructions
5.8
DETERMINING THE FLUE LENGTH
5.9 CUTTING HORIZONTAL FLUE TERMINAL RSF303 (600MM LONG)
10mm
Mark cut length =
A or B + 47mm from terminal lip
1. Measurefromtheouterterminalliptoendofouterue.Markthe
required cut length (A or B + 47mm) around the circumference of the
outerueandcutfollowingthemarktoensureitscutsquare.
2. Dress the cut end to make sure all burr’s are removed and the cut
edge is in its original shape.
3. Mark the inner tube 10mm longer than the outer tube around its
circumference and cut following the mark to ensure its cut square.
4. Remove all burrs and place a light chamfer on the outer edge to aid
assembly.
Centre of turret to edge of turret = 100mm
Turret has a ue insertion of 30mm
The white outer ue tube must protrude the wall by 17mm.
From centreline of turret to wall. Rear mount 155mm, side (including clearance) 200mm
NOTES
REAR
Fit
to wall
A
Flue length measured from outer terminal lip
to end of outer ue
A or B + 47mm
SIDE
Fit
to wall
B
Minimum clearance 2.5mm
WALL
WALL
FIGURE 1
REAR FLUE
Cutuelength=distancefromedgeofturrettooutsideof
wall dimension A + 47mm.
Note. Minimum dimension A which can be accommodated is
91mm.
SIDE FLUE
Cutuelength=distancefromedgeofturrettooutsideof
wall dimension B + 47mm.
Note. Minimum dimension B which can be accommodated is
136mm (with minimum clearance of 2.5mm).
17

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Morco GB30 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Morco GB30 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 7,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Morco GB30

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 10 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - English - 8 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info