Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
14
section 5 - installation instructions
5.1 BOILER PACKAGING
The boilers are supplied in different packagings:
• Boiler
• FlueSystem(separate)
• HardwarePack(separate)
5.2 FITTING/MOUNTING THE BOILER
Decidewheretheboileristobexedonthewall,takinginto
account installation requirements detailed in previous section.
1. Screw the wall mounting plate to the wall choosing one of the
two sets of slots in left and right bank. Ensuring that at least
oneofthescrewsisttedintoatopslot.
2. Lift the boiler onto the wall mounting plate, locating it over the
two tabs.
Note. If present, remove the bottom end support packaging
and ensure all plastic plugs are removed from CH & DHW
connections.
5.3 WIRING INSTRUCTIONS
WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED
Connections must be made in such a way that allows complete
isolation of the electrical supply, e.g. double pole switch with
3mm contact separating in both poles.
N
L
N
ROOM
STAT/
TIMER
Room
Stat
5.4 INTERNAL WIRING
Theboilerhasbeenpre-ttedwitha3ampfusedapproved
moulded3pinandyingleadforusewith230V50Hz.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer,itsserviceagentorsimilarlyqualiedpersonsin
order to avoid a hazard.
The plug should be used with an
unswitched/shuttered socket outlet
complying with BS1363.
Theboilercomespre-ttedwith
a link wire between the room
thermostat/Timer connections on
the terminal strip. This creates a
permanent call for heat and must
be removed when adding a room
thermostat.
ROOM THERMOSTAT - WIRING
Totaroomthermostatproceedasfollows:
1. Ensure that the electrical supply to the boiler is isolated before
proceeding.
2. Removethetwoscrewsbeneaththeaponthefrontofthe
boiler and lower the front panel.
3. Removethepre-ttedlinkwirebetweentheRoomstat/timer
terminals.
4. Pass the cable through a grommet, secure with the cable
clamp and connect the room stat as shown in the diagram
below.
5. If room stat has a neutral connection, connect this to terminal
N (load) in the fused spur.
6. Carry out all necessary electrical checks.
7. Raise the front panel and relocate the two screws under the
smallap.
8. Check operation of room stat if possible.
Example of fixing
4
Cable
Clamp
14

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Morco GB30 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Morco GB30 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 7,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Morco GB30

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 10 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - English - 8 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info