Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
7
SECTION 1 - USERS INSTRUCTIONS
POINTS FOR THE BOILER USER
Note. In line with our current warranty policy we would ask that you check through the Troubleshooting guide to identify any problems
external to the boiler prior to requesting a service engineers visit. Should the problem be found to be other than with the appliance we
reserve the right to levy a charge for the visit, or for any pre-arranged visit where access is not gained by the engineer.
YES
YES
NO HOT WATER
Check the mains switch (fused
spur) is turned on and ensure
switch mode control knob (A) is
in the summer or winter position
Is water coming out of the hot
water tap when turned on?
NO CENTRAL HEATING
Check the mains switch (fused
spur) is turned on and ensure
switch mode control knob (A) is
in the winter position
Does the boiler operate and
provide central heating?
Check the time settings on the
programmer are as you require
and adjust if necessary
Check the timer is in an “ON”
position and the room thermostat
is turned up
NO HOT WATER OR
CENTRAL HEATING
Check the fused spur is turned
on and ensure switch mode
control knob (A) is in the winter
position
See boiler “Operation Modes”
and “Fault Codes” section
Does the boiler have a display
showing on the front control
panel?
See boiler “Fault Codes”
section. If ‘0’ is displayed then
contact Morco if your appliance
is under warranty or a Gas
Safe Registered Engineer, or in
othercountriesaqualiedand
competent Gas Installer, if out of
warranty.
YES
NO
Contact a Gas Safe Registered
Engineer, or in other countries
aqualiedandcompetentGas
Installer.
NO
See boiler “Operation Modes” and
“Fault Codes” section. If “0” is
displayed then contact a Gas Safe
Registered Engineer, or in other
countriesaqualiedandcompetent
Gas Installer.
NO
Contact a Gas Safe Registered
Engineer, or in other countries
aqualiedandcompetentGas
Installer.
TROUBLESHOOTING
DISPLAY CODE ON BOILER
DESCRIPTION
The boiler is in standby mode awaiting either a central heating call or hot water demand.
The boiler has a call for central heating but the appliance has reached the desired
temperature set on the boiler.
The boiler has a call for hot water but the appliance has reached the desired temperature set on
the boiler.
The boiler is operating in central heating mode.
The boiler is operating in pre heat mode.
The water in the cental heating circuit is less than 5ºC. If heating is switched on, this display
code will change to “c”.
The boiler is operating in hot water mode.
OPERATION MODES
Note. These letters are permanently displayed while in that mode.
7

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Morco GB30 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Morco GB30 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 7,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Morco GB30

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 10 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - English - 8 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info