Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
5
SECTION 1 - USERS INSTRUCTIONS
BOILER CONTROLS
Operation
Winter conditions - i.e. CH and DHW required.
Ensure the mode knob control (A) is set to winter ( )
Theboilerwillreandsupplyheattotheradiatorsbutwillgive
priority to DHW on demand.
Summer conditions - i.e. DHW only required.
Set the mode knob control to Summer ( ).
Set the CH external controls to OFF.
Note. The pump will operate briey as a self-check once every 24
hours, regardless of system demand.
Pre-heat is enabled if the pre-heat indicator (F) is lit. To switch
pre-heat on or off move the DHW/Pre-heat control knob (B) fully
clockwise and then return it to the required DHW temperature
setting.
Control of water temperature
Domestic Hot Water
The DHW temperature is limited by the boiler controls to
64
o
C maximum at low draw-off rate, adjustable via the DHW
temperature control (B).
Duetosystemvariationsandseasonaltemperatureuctuations
DHWowrates/temperaturerisewillvary,requiringadjustment
at the draw off tap : the lower the rate the higher the temperature,
and vice versa.
Central Heating
The boiler controls the central heating radiator temperature to a
maximum of 80
o
C and a minimum of 45ºC, adjustable via the CH
temperature control (C).
Theboilerisahighefciencycombinationboilerwhichismost
efcientwhenoperatingincondensingmode.
The boiler will operate in this mode if the CH temperature control
(C) is set to the ‘e’ position (economy mode). This control should
be set to maximum for very cold periods
To shut down the boiler
Set the mode knob control to OFF
To relight the boiler
Repeat the procedure detailed in ‘To light the boiler’.
Frost protection
If the holiday home or park home is to be left unoccupied during
cold periods when there is a threat of freezing, the domestic hot
and cold water circuits must be drained as follows:
- Turn off the cold water supply
- Open all hot and cold water taps
- Open all drain plugs in the hot and cold water system (do not
drainthecentralheatingcircuit,whichshouldhavebeenlled
with antifreeze if installed in a caravan holiday home or park
home).
Refer to the Holiday Home or Park Home owner’s handbook for
the drain plug positions and further instructions on draining down.
Please note there are no drain plugs on the boiler. Leave all taps
and drain plugs open until next use to allow any residual water to
continue to drain.
When installed in a Caravan Holiday Home or Park Home the
heatingcircuitandradiatorsshouldbelledwithanapproved
antifreeze (see section 4.8). The level of antifreeze should be
checked annually by a competent person. If the home is occupied
during very cold and freezing weather, the central heating should
be run continuously and the room stat or thermostatic radiator
valves set at a minimum of 15ºC.
If the home is unoccupied for even a short period, the hot and
cold water system must be drained down. This is the only way to
guarantee against frost damage.
ALL FROST DAMAGE IS OUTSIDE OF THE WARRANTY.
Boiler Overheat Protection
The boiler controls will shut down the boiler in the event of
overheating. Should this occur, a fault code
will be displayed.
Refer to fault chart.
Flame Failure
Should this occur a fault code will be displayed. Refer to fault
chart.
Approx.owtemperaturesfortheboilerthermostatsettingsare:
Knob Setting Flow Temperature
Minimum 40
o
C (104
o
F)
Maximum 64
o
C (147
o
F)
continued . . . . . .
Legend
A. Mode Control Knob
B. DHW/Preheat Control Knob
C. CH Control Knob
D. Boiler Status
E. Burner ‘on Indication
F. Pre Heat on/off Indication
G. Mechanical Timer
H. Pressure Gauge
J.
K.
Condensate Drain
Gas Isolation Valve
(on position shown)
A B C D
G
H
J
K
E
F
1
9
20
2
1
2
2
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
1
2
1
3
1
4
15
1
6
17
18
0
0
I
preheat
preheat
min
min
max
mode
reset
off
status burner
max
e
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Morco GB30 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Morco GB30 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 7,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Morco GB30

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 10 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - English - 8 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info